Tájékoztató az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében a működési költségelőleg jogcím előirányzata terhére biztosítható működési költségelőleg igénylésének feltételeiről és dokumentumairól

(2020.12.16.)

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (4) bekezdése és a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 21/A. §-a, valamint az egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján, a finanszírozott egészségügyi szolgáltató által igényelhető működési költségelőleg (továbbiakban: előleg) feltételei az alábbiak.

  • az egészségügyi szolgáltatások igénybevehetőségét veszélyeztető, kialakult kritikus gazdálkodási helyzet, 

  • annak megelőzésére, illetve elhárítására saját hatáskörben bizonyíthatóan minden lehetséges intézkedést megtett a szolgáltató, 

  • a tulajdonos saját forrásaiból meghatározott arányban konkrét hozzájárulást, valamint garanciát vállal. Nem szükséges, amennyiben az államháztartásról szóló törvény alapján az egészségügyi szolgáltató tulajdonosa nem nyújthat saját forrásaiból hozzájárulást, illetve vállalhat garanciát. (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/A.§ (1a) bekezdés). 

Kritikus gazdálkodási helyzetnek minősül, ha az egészségügyi szolgáltató lejárt adósságállománya meghaladja a kérelem benyújtásának hónapját megelőző 12 hónapban finanszírozás keretében kapott összeg egy havi átlagának 50 százalékát (a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 21/A. § (2) bekezdése alapján).

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) évente egy alkalommal nyújthat kamatmentes előleget. 

Az igényelhető előleg elbírálásához szükséges dokumentumok jegyzéke: 

  • előleg szükségességének részletes indokolása, 

  • intézkedési terv a kritikus gazdálkodási helyzet elhárítására, 

  • kifizetetlen számlák jegyzéke („korosított”), 

  • tulajdonos/fenntartó garanciavállalása az előleg összegére, (készfizető kezesség vállalása az előleg visszafizetésének biztosítékául) 

  • tulajdonos/fenntartó konkrét összegű hozzájárulása, (hozzájárulás mértéke nem lehet kevesebb az igényelt összeg 10 %-ánál)

  • szükség szerint az igényhez kapcsolódó egyedi dokumentáció (pl. ágykihasználtság mutatók.) 

Az előleg folyósítására vonatkozó kérelmet az egészségügyi szolgáltató a NEAK területileg illetékes ellátási és koordinációs főosztályához nyújtja be. Az előleg folyósításáról vagy a kérelem elutasításáról – az illetékes főosztály vezetőjének előzetes szakmai javaslata alapján – a NEAK  főigazgatója dönt, amelyről levélben kapnak értesítést az érintett felek. 

A kérelem jóváhagyása esetén a Szolgáltató a NEAK, mint finanszírozó képviseletében eljáró illetékes főosztály vezetőjével köti meg a szerződést a NEAK által meghatározott szerződésminta alkalmazásával. 

A főigazgató által engedélyezett előleget a NEAK a gyógyító-megelőző ellátás előirányzata működési költségelőleg keretéből utalványozza, és a Kincstár folyósítja a Szolgáltató részére. Maximális összege a szolgáltatónak az igénylést megelőző 12 havi finanszírozási összegből számított havi átlagösszeg 30 százaléka. Az előleg csak a szerződésben foglalt, működési célú fizetési kötelezettségek teljesítésére használható fel, amelyet a NEAK ellenőriz. 

A Szolgáltató az előleg bankszámláján történő jóváírását követő 30 napon belül, az előleg felhasználásáról köteles tételes elszámolást küldeni a NEAK területileg illetékes ellátási és koordinációs főosztálya részére. 

Az előleget a tárgyévben vissza kell fizetni. A havi finanszírozás terhére történő visszavonás a szerződésben foglaltak szerint történik. 

Az előleg kiutalásához szükséges szerződés nyomtatványa ide kattintva letölthető. 

Budapest, 2020. december 16.