Tartalom:

Ártámogatás elszámolására kötött szerződések
Vényírásra jogosító szerződések

ÁRTÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁRA KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK

Általános Szerződési Feltételek

Az ártámogatási szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettségének a NEAK Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazásával tesz eleget. Általános szerződési feltételnek az minősül, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyalnak meg.

Az ÁSZF mindazon alapvető feltételeket tartalmazza, amelyek a felekre a későbbiekben szerződéses kapcsolataik során külön jogszabályi, vagy hatósági határozati kikötés nélkül is kötelezőek.

A szerződéses garnitúra az ÁSZF-ből, egyedi szerződésből és az ún. fejezetrendből áll. Utóbbi tartalmazza az ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatások szerződéseinek követelményrendszerét, és az azokhoz kapcsolódó érvényességi kellékeket és függelékeket, így szolgáltatási típusonként a becsatolandó dokumentumok körét.

A szerződés alanyai (kivel lehet ártámogatás elszámolására szerződést kötni?)

A NEAK olyan szolgáltatóval köthet ártámogatás elszámolására szerződést, aki a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, a szerződni kívánt tevékenység végzésére jogosult és ezt a szolgáltatás nyújtására jogosító véglegessé vált működési engedélye igazolja. Ártámogatási szerződés az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezettel (egészségügyi szolgáltatóval) köthető, azzal, hogy gyógyászati segédeszköz javítására, egyedi méretvételes gyógyászati segédeszköz gyártására, javítására, illetve gyógyúszásra egészségügyi szolgáltatónak nem minősülő – a lentiekben részletezett – szervezettel is köthető szerződés.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződéskötés során a NEAK ellenőrzi, hogy a működési engedély kiterjed-e a szerződni kívánt szolgáltatásra.

Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok hiányosak, a NEAK azok pótlására kéri a szerződő felet.

Gyógyszer árához nyújtott támogatás esetén

A gyógyszer árához nyújtott támogatás elszámolására, a támogatással történő kiszolgáltatására azzal a szolgáltatóval köt szerződést a NEAK, aki

A Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, de egyedi engedély alapján méltányossági támogatásban részesülő gyógyszerek ártámogatásának elszámolására a NEAK külön szerződést köt.

Gyógyászati segédeszköz esetén

A gyógyászati segédeszköz árához nyújtott támogatással történő forgalmazására, kölcsönzésére, javítására és – amennyiben a gyártó az eszköz kiszolgáltatását is végzi, – egyedi méretvétel alapján történő gyártására (a továbbiakban: forgalmazás) is azzal a szolgáltatóval köt szerződést a NEAK, aki:

 • ezen tevékenység végzésére jogosult,
 • megfelel az adott gyógyászati segédeszköz(ök) forgalmazására, javítására, kölcsönzésére jogszabályban [7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről] meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek,
 • az általa forgalmazott gyógyászati segédeszköz megfelel az orvostechnikai eszközökre meghatározott előírásoknak,
 • nem rendelkezik olyan köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt, és
 • a szerződéskötést megelőző két éven belül nem volt olyan egyéni vállalkozó, illetve olyan gazdasági társaság tulajdonosa, vezető tisztségviselője, tagja, akinek a szerződése azért szűnt meg, mert a kiszolgáltató, forgalmazó vagy az ellátást nyújtó a támogatás elszámolására vonatkozó előírásokat megszegte, és ezért a támogatással történő kiszolgáltatásra, forgalmazásra, illetve ellátás nyújtására jogosító szerződését az egészségbiztosító felmondta.

Egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz esetén

Az egyedi méretvétel alapján társadalombiztosítási (a továbbiakban: tb.) támogatással kiszolgált eszköz gyártására azzal a szolgáltatóval köt szerződést a NEAK, aki a fenti feltételeken túl az egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában megfelelő minőségirányítási tanúsítvánnyal vagy az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által kiadott határozattal igazolja a gyártás megfelelőségét.

A gyógyászati segédeszköz egyedi méretvétel alapján tb támogatással történő gyártására, javítására hatósági bizonyítvánnyal rendelkező nem egészségügyi szolgáltatóval is köthető szerződés.

Gyógyászati segédeszköz tb. támogatással történő javítására

A gyógyászati segédeszköz tb. támogatással történő javítására egészségügyi szolgáltatónak nem minősülő gyártóval és gyógyászati segédeszköz javítását végző, a tevékenység folytatására jogosult és az adott eszköz gyártójának a javításra vonatkozó meghatalmazásával rendelkező más szolgáltatóval is köthető szerződés, ha az megfelel a jogszabályban [7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről] előírt személyi és tárgyi feltételeknek, így különösen a finanszírozással kapcsolatos adatkezeléssel, adatellenőrzéssel és a tb. támogatás elszámolásával kapcsolatos feltételeknek, és nem rendelkezik olyan köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.

Cochlearis implantátum cseréje, javítása esetén

A jótállási időtartamon túl meghibásodott beszédprocesszor alkatrészeinek és tartozékainak cseréjéhez és javítási díjához a tb támogatás elszámolására a NEAK külön szerződést köt.

A szerződéskötéshez csatolni kell:

 • a beszédprocesszor cserélhető alkatrészeink és tartozékainak felsorolását
 • a beszédprocesszor javítása munkafázisai és időszükségletét bemutató dokumentumot.

Gyógyászati ellátások esetén

Gyógyászati ellátások támogatással történő nyújtására azzal a szolgáltatóval köt szerződést a NEAK, aki

 • fürdőgyógyászati-, 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás, vagy mofetta (széndioxid-gyógygázfürdő) ellátás nyújtására jogosult,
 • megfelel a személyi és tárgyi feltételeknek, így különösen a finanszírozással kapcsolatos adatkezeléssel, adatellenőrzéssel és a társadalombiztosítási támogatás elszámolásával kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeknek, és
 • nem rendelkezik olyan köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.
  • Fürdőgyógyászati ellátásokra:

Fürdőgyógyászati ellátások (gyógyvizes gyógymedence, gyógyvizes kádfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, szénsavas fürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, komplex fürdőgyógyászati ellátás) tb támogatással történő nyújtására annak a közfürdőnek, illetve gyógyfürdőnek a működtetőjével köthető szerződés, amelyik

   • zárt területen épített és rendelkezik medencével, valamint
   • rendelkezik az adott fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosító működési engedéllyel, továbbá
   • az orvosi rehabilitáció céljából tb. támogatással igénybe vehető fürdőgyógyászati ellátások közül legalább négyfajta nyújtására alkalmas.
  • Gyógyúszásra:

Gyógyúszás nyújtására a fentieken túl a NEAK szerződést köthet a biztosítottak gyógyúszására alkalmas közfürdő működtetőjével vagy a gyógyúszás szervezésére működési engedéllyel rendelkező szervezettel, illetőleg személlyel is.

A szerződés tárgya

Az Egészségbiztosítási Alap terhére nyújtott, a járóbeteg ellátás keretében a biztosítottak által igénybe vett:

 • gyógyszer, gyógyászati segédeszköz tb. támogatással való kiszolgáltatása és a támogatás elszámolása,
 • gyógyászati segédeszköz tb támogatással való gyártása vagy forgalmazása vagy javítása vagy kölcsönzése és a támogatás elszámolása,
 • gyógyászati ellátás tb támogatással való nyújtása és a támogatás elszámolása.

A szerződés tartalma

A szolgáltató kötelezettségei:

1. tb támogatással rendelt ellátás kiszolgáltatása:

A szolgáltató köteles az egyedi szerződés(ek)ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a szabályszerűen kiállított orvosi rendelvénnyel rendelkező jogosultak részére a vényen tb. támogatással rendelt gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök kiszolgáltatására, gyógyászati segédeszközök kölcsönzésére, javítására, gyógyászati ellátások nyújtására, illetve jogosult a jogszabály szerinti közleményben közzétett támogatás jogszabályoknak megfelelően történő elszámolására.

2. vénykezelésre, adatrögzítésre, adatvédelemre és a tb támogatással nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szabályok betartása:

 • A szolgáltató köteles mindazon ellenőrzéseket a kiszolgáltatáskor/kölcsönzéskor/javításkor, illetve a szolgáltatás/ellátás nyújtásakor elvégezni, amelyeket jogszabály ír elő és amelyekhez a NEAK a szolgáltató részére olyan adatbázisokat biztosított, melyek az ártámogatással kiszolgálható termékek/szolgáltatások kiszolgáltatásakor folyamatba épített ellenőrzésre alkalmasak kivéve, ha az adatellenőrzés elmaradása nem a szolgáltató hibájából történik.
 • A szolgáltató köteles a vényen szereplő termék kiszolgáltatásakor a vények alaki kellékeit ellenőrizni. Megfelelőség esetén a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadójának (készítőjének) nevét (papír alapú vényen a kézjegyét), a szolgáltató nevét, címét és azonosításra alkalmas jelét, valamint a kiadás keltét a papír alapú vényen azonosításra alkalmas módon fel kell tüntetni, elektronikus vény esetén az adatait rögzíteni kell, valamint a vényt a jogszabályban előírt időtartamig a retaxa (önellenőrző) aláírással együtt meg kell őrizni.
 • A szolgáltató, amennyiben a preferált referencia ársávba tartozó gyógyszert vagy sorozatgyártású és méretsorozatos gyógyászati segédeszközök esetében a referenciaeszközt a meglévő készletből nem tudja kiadni, köteles a lehető legrövidebb, illetve a jogszabályban meghatározott időn belül beszerezni.
 • A szolgáltató a támogatást a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz törzs, valamint gyógyászati ellátására vonatkozó törzs, illetve a vény jelentések egységes szerkezetének előírásai alapján köteles elszámolni.
 • A szolgáltató valamennyi olyan vényről, amely alapján támogatással került gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatásra (beleértve a kölcsönzést is), javításra, vagy amely alapján gyógyászati ellátást támogatással nyújtottak, köteles a vényadatokat rögzíteni.
 • A szolgáltató az általa forgalmazott és kiszolgált termék vagy nyújtott ellátás során rögzített adatokat az adatvédelmi, a statisztikai és az egészségügyi adatok védelméről szóló jogszabályokban foglaltak szerint bizalmasan kezeli és azokat jogszabály eltérő rendelkezése hiányában harmadik fél részére a szerződés megszűnése után sem adhatja át.

3. a biztosítottak megfelelő tájékoztatása:

 • A szolgáltató köteles — kérés nélkül — előre és egyértelműen tájékoztatni a jogosultakat a részleges vagy teljes térítési díjról.
 • A szolgáltató köteles a támogatások igénybevételi helyein a jogosultak számára jól látható helyen kifüggeszteni a jogszabály előírása szerinti és a szerződésében meghatározott egyéb információkat; különösen hivatalos nevét, a működési engedélyben meghatározott egészségügyi szolgáltatást, a nyitvatartási időt, valamint a jogosultak számára történő rendelkezésre állás idejét (ügyeleti/készenléti idő), illetve gyógyszertár esetén a legközelebbi ügyeletes közforgalmú gyógyszertár helyét.
 • A szolgáltató köteles a NEAK által készített informatív és tájékoztató anyagokat, kiadványokat a betegforgalom számára nyitva álló helyiségében közzétenni, különös tekintettel a biztosítottaknak szóló egészségbiztosítási jogviszony keretében igénybe vehető egészségügyi ellátással kapcsolatos útmutatókra.

4. bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség:

 • A szolgáltató köteles a NEAK-nek a megfelelő bejelentőlapon bejelenteni minden olyan változást (ideértve a csődeljárás, felszámolás és végelszámolás megindítását is) — azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül —‚ amelyek az ártámogatási szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítését érintik; különösen, ha az érvényességi kellékekben, nyilatkozatokban, működési adataiban, vagy ha a társadalombiztosítási támogatással érintett fél adatkörének ellátásával kapcsolatos személyi és tárgyi feltételekben változás áll be.
 • A szolgáltató köteles a szerződésben megadott bankszámlájának változását 5 napon belül a NEAK-nak írásban vagy elektronikusan bejelenteni.
 • A szolgáltató köteles a szerződött szolgáltatási tevékenységével összefüggő, a jogszabály által meghatározott és az ártámogatási szerződés szerinti adatokat a NEAK írásbeli felhívására, az abban meghatározott határidőre megküldeni.

A szolgáltató a szerződés alapján jogosult az NEAK közleményében foglalt ártámogatás elszámolására, azzal, hogy erre vonatkozó igényét a vényjelentések egységes szerkezete (ún. Fehér könyv) szerinti jelentéssel, elektronikus úton nyújthatja be a NEAK részére.

A NEAK kötelezettségei a szerződés alapján:

1. ártámogatási kötelezettség:

A NEAK köteles a szolgáltatónak a szerződése alapján járó, az abban meghatározott időszakra elszámolt ártámogatási összeget (a továbbiakban: ártámogatási összeg) a mindenkor hatályos, államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályi előírások szerint utalványozni (a továbbiakban ártámogatási kötelezettség) a Szolgáltató szerződésben bejelentett bankszámlájára.

2. késedelmi kamat fizetés:

Amennyiben a NEAK – nem a Szolgáltató hibájából – ártámogatási kötelezettségének az előírt határidőben nem tesz eleget, úgy köteles a Szolgáltató részére a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelő, a kifizetés esedékességének napjától a teljesített átutalás napjáig számított késedelmi kamatot fizetni, amennyiben a kamat összege meghaladja az 1.000,- forintot.

3. tájékoztatás a jogszabályokról:

A NEAK a szerződés megkötésekor tájékoztatást nyújt a Szolgáltató részére a hatályos – szerződést érintő – jogszabályokról. A szerződés időtartama alatt a NEAK szakmai honlapján folyamatosan tájékoztatást nyújt a szerződött szolgáltatások ártámogatását érintő jogszabályi változásairól és a hatályos előírásokról.

4. tájékoztatás az ellátások NEAK-nál nyilvántartott törzsadatairól:

A NEAK köteles az elszámolás alapjául szolgáló mindenkori, a támogatott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, illetve gyógyászati ellátások teljes körét tartalmazó törzset a hatályos jogszabályoknak megfelelően közzétenni.

5. tájékoztatás jogsértő állapot észleléséről:

A NEAK köteles tájékoztatni a szakmai felügyeletet ellátó szervet, ha szakmai előírások be nem tartását állapítja meg, vagy ha hivatalból tudomására jut, hogy a szolgáltató nem rendelkezik a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint gyógyászati ellátás nyújtásának jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeivel.

A szerződés határozatlan időtartamra jön létre, azonban határozott időre kiadott működési engedély esetén a működési engedély szerinti határozott időre köthető szerződés.

Az ártámogatás elszámolására kötött szerződés részét képezi

 • a forgalmazás és a kiszolgáltatás, illetve a gyógyászati ellátás végzésére jogosító engedély másolata,
 • a kiszolgáltató, forgalmazó nyilatkozata arról, hogy van-e lejárt esedékességű köztartozása,
 • a kiszolgáltató, a forgalmazó, gyártó, illetve szolgáltató nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a tb. támogatással történő kiszolgáltatás, forgalmazás, javítás és gyártás jogszabályban és szerződésben előírt feltételeit folyamatosan biztosítja.

Szerződéskötés menete

A szerződéskötést a NEAK-nál az erre szolgáló nyomtatványon (szerződéskötési kérelem) lehet kezdeményezni, mellékelve a fejezetrendben az adott szolgáltatásra vonatkozóan érvényességi kellékként megjelölt dokumentumokat és nyilatkozatokat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben hiteles cégkivonat csatolása szükséges, a bejegyzésről vagy változásbejegyzésről szóló végzések elfogadására nincs lehetőség, hiteles cégkivonatként kizárólag a céginformációs szolgálat által kiadott, vagy közjegyző által hitelesített dokumentum, illetve a fővárosi vagy megyei törvényszék cégbírósága által kiadmányozott hiteles cégkivonat fogadható el.

I. Valamennyi szerződés megkötéséhez mellékelni szükséges az alábbi dokumentumokat:

II. A fentieken túl az alábbi dokumentumok csatolás szükséges:

 • Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatása estén:
  • 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat
  • Hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
  • Bankszámla szerződés másolata
  • Személyi jogról, személyi jog átruházásáról szóló határozat másolata
 • Intézeti gyógyszertár esetén:
  • Bankszámla igazolás
  • Megbízás gyógyszertár vezetésére
  • Adószámról igazolás vagy nyilatkozat
 • Gyógyászati segédeszköz forgalmazása, kölcsönzése esetén:
  • Megállapodás támogatás elszámolási gyakoriságáról
  • 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat
  • Hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
  • Bankszámla szerződés másolata
 • Gyógyászati segédeszköz gyártása és forgalmazása esetén:
  • Megállapodás támogatás elszámolási gyakoriságáról
  • 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat
  • Hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
  • Bankszámla szerződés másolata
  • Önkormányzati igazolás tevékenység végzéséről
 • Egyedi gyártású gyógyászati segédeszközök gyártása és forgalmazása esetén:
  • Megállapodás támogatás elszámolási gyakoriságáról
  • 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat
  • Hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
  • Bankszámla szerződés másolata
  • Az orvostechnikai eszközt gyártók minőségirányítási rendszerét tanúsító szervezet eljárásának lefolytatását, érvényben tartását igazoló minőségirányítási rendszer tanúsítvány vagy a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletnek az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására vonatkozó követelményekről szóló mellékletében meghatározott követelmények teljesítését igazoló, az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által a gyártó vonatkozásában kiadott határozat.
 • Gyógyászati segédeszköz javítása esetén
  • Megállapodás támogatás elszámolási gyakoriságáról
  • 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat
  • Hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
  • Gyártói meghatalmazás javításra
  • Bankszámla szerződés másolata
 • Fürdőgyógyászati ellátások esetén:
  • Megállapodás támogatás elszámolási gyakoriságáról
  • 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat
  • Hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
  • Természetes gyógytényezőkről szóló határozat
  • Gyógyfürdő besorolásáról szóló határozat
  • Bankszámla szerződés másolata
 • Gyógyúszás esetén:
  • Megállapodás támogatás elszámolási gyakoriságáról
  • 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat
  • Hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
  • Bankszámla szerződés másolata
  • Gyógyúszás szolgáltatás nyújtása esetén a szolgáltatás tárgyi feltételeit biztosító üzemeltetési szerződés
 • Egyéb természetes gyógytényezőn alapuló ellátás esetén
  • Megállapodás támogatás elszámolási gyakoriságáról
  • 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat
  • Hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
  • Bankszámla szerződés másolata
  • Gyógyászati szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély

A NEAK a kérelem és a benyújtott dokumentumok alapján készíti elő a szerződést, megállapítja a szolgáltató elszámoló kódját és a szolgáltatót nyilvántartásba veszi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződés hatálybalépése érdekében a kérelmen minden esetben jelöljék meg a szerződéskötés tervezett időpontját.

A szerződés hatályba lépésének napja a szerződéskötést követő munkanap.

Kizárt a szerződéskötés

Nem köthető ártámogatás elszámolására szerződés, ha a kiszolgáltató, forgalmazó vagy az ellátást nyújtó a támogatás elszámolására vonatkozó előírásokat megszegte, és ezért a támogatással való kiszolgáltatásra, forgalmazásra, illetve ellátás nyújtására jogosító szerződését az egészségbiztosító felmondta. A támogatás elszámolására vonatkozó előírások megszegése, vagy két éven belüli ismételt megszegése következtében a NEAK akkor köteles felmondani a szerződést, ha az által folyósított tb. támogatás meghaladja az – utolsó elszámolt hat havi forgalom alapján számított – havi átlagának 10 százalékát, gyógyszer és a forgalmazott gyógyászati segédeszköz esetén legfeljebb 1.000.000,- Ft-ot, gyógyászati ellátás esetén legfeljebb 400.000,- Ft.-ot.

Az érintett egészségügyi szolgáltatóval ártámogatás elszámolására új szerződés a korábbi szerződés megszűnésétől számított egy évig nem köthető. Nem köthető továbbá a szerződés megszűnésétől számított egy éven belül olyan egészségügyi szolgáltatóval sem szerződés, amelyben a felmondással érintett egészségügyi szolgáltató tagja vagy vezető tisztségviselője tag vagy vezető tisztségviselő.

Ha a szerződéskötési kérelem és a benyújtott dokumentumok a hiánypótlást követően sem felelnek meg a szerződéskötés jogszabályi feltételeinek, a NEAK nem köt szerződést.

Szerződés módosítása

Az szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti, a módosítás azonban nem ütközhet jogszabályi előírásba.

Bejelentési kötelezettségen alapuló módosítás

A szolgáltató 15 napon belül köteles bejelenteni a szerződését érintő változást, így pl:

 • ha a működési engedélyét módosították vagy visszavonták,
 • a személyi és tárgyi feltételek változását, amennyiben azok az ártámogatási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatok ellátását érintik. (pl. csőd-, felszámolási eljárás),
 • a szerződést érintő érvényességi kellékekben, nyilatkozatokban bekövetkező változást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződésben megadott bankszámla változását 5 napon belül írásban kell jelezni, és a bejelentést követő 15. naptól teljesít a NEAK az új számlára.

A szolgáltató alábbi adatainak változása esetén a szerződést módosítani kell:

 • szolgáltató névváltozása
 • székhely változása
 • a szolgáltató jogutódlással való átalakulása.

A szolgáltató szerződésmódosításra irányuló kezdeményezése alapján a NEAK jelzi, hogy elfogadta-e a módosítást.

NEAK egyoldalú módosítási joga

A NEAK a szerződés és az ÁSZF egyoldalú módosítására jogosult, ha azt jogszabályváltozás vagy véglegessé vált döntés indokolja. Ebben az esetben, ha jogszabály nem rendelkezik másként, a módosítás hatályba lépését megelőző 30 nappal korábban - lehetőség szerint - értesíteni kell a szolgáltatót a módosításról és a felmondás feltételeiről is.

Ha a módosítás a szolgáltató számára hátrányos lenne, 15 napon belül jogosult a szerződést felmondani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a szolgáltató az egyoldalú módosításra nem nyilatkozik, az elfogadottnak tekintendő és a szerződés módosítását eredményezi.

A szerződés megszűnése

A szerződés a felek külön jognyilatkozata nélkül is megszűnik:

 • a határozott időre kötött szerződés esetén a határozott idő lejártával
 • szerződéskötés feltételeinek megszűnésével (pl. tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély visszavonása)
 • szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

Az alábbi esetekben a szerződés megszüntetéséhez a felek nyilatkozata szükséges:

 • közös megegyezéssel, ha a megszűnés ellátási érdekbe nem ütközik,
 • NEAK által kezdeményezett, a szolgáltató számára hátrányos egyoldalú szerződésmódosítás esetén a módosításról való értesítéstől számított 15 napon belül a szolgáltató felmondhatja a szerződést, a felmondás hónapját követő hónap utolsó napjára,
 • a szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén a NEAK azonnali hatályú felmondásával.

Az alábbi esetekben a NEAK köteles a szerződést mérlegelési lehetőség nélkül felmondani, ha a szolgáltató

 • önhibájából a szerződés szerinti szolgáltatásokat a NEAK felszólítása ellenére 30 napon belül nem biztosítja,
 • lejárt köztartozását 90 napon belül nem egyenlíti ki,
 • lejárt köztartozására vonatkozó bejelentési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget,
 • a támogatás elszámolására vonatkozó előírások megszegése következtében a NEAK által folyósított, legalább 3 tételből álló tb. támogatás meghaladja az – utolsó elszámolt hat havi forgalom alapján számított – havi átlagának 10 százalékát, gyógyszer és a forgalmazott gyógyászati segédeszköz esetén legfeljebb 1.000.000,- Ft-ot, gyógyászati ellátás esetén legfeljebb 400.000,- Ft-ot,
 • a támogatás elszámolására vonatkozó előírások két éven belüli ismételt megszegése következtében a NEAK által folyósított, legalább 3 tételből álló tb. támogatás meghaladja az – utolsó elszámolt hat havi forgalom alapján számított – havi átlagának 10 százalékát, gyógyszer és a forgalmazott gyógyászati segédeszköz esetén legfeljebb 1.000.000,- Ft-ot, gyógyászati ellátás esetén legfeljebb 400.000,- Ft-ot,
 • az egyedi méretvétel alapján rendelésre készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában a NEAK olyan hibás teljesítést állapít meg, amely a szavatosság érvényesítésével nem szüntethető meg és az eszköz készítéséért elszámolt támogatás összege meghaladja a gyártó által egyedi méretvétel alapján rendelésre készített gyógyászati segédeszközök után folyósított tb támogatás – utolsó elszámolt hathavi forgalom alapján számított – havi átlagának 10 százalékát, de legfeljebb 400.000,- Ft-ot.

Az alábbi esetekben a NEAK az eset körülményeinek mérlegelése alapján felmondhatja a szerződést, ha a szolgáltató

 • a készletfenntartásra, kiszolgáltatásra, nyilvántartásra és a támogatás elszámolására vonatkozó rendelkezéseket, szállítási és elszámolási feltételeket a NEAK felszólítása ellenére sem tartja be,
 • bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettségének a NEAK ismételt felszólítása ellenére 15 napon belül nem tesz eleget,
 • ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat önhibájából nem tudja bemutatni,
 • a NEAK ellenőrzése során feltárt hiányosságokat vagy hibákat ismételt felszólítás ellenére sem javítja ki,
 • a tb támogatással rendelhető gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök reklámozására és ismertetésére vonatkozó szabályokat megszegi,
 • házhozszállítási tevékenységre vonatkozó bejelentési, nyilatkozattételi vagy nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti.

Vényírásra jogosító szerződések

Nem finanszírozott szolgáltató orvosának vényírási jogosultsága

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással rendelésére jogosító szerződés

Gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással rendelésére jogosító szerződést a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak a vényírási szerződéskötést kezdeményező orvosával köt a NEAK, aki

 • gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosult,
 • a szerződéskötés feltételéül a külön jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget tesz,
 • nem áll gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártóval, -forgalmazóval, -nagykereskedővel gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban,
 • nem rendelkezik gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártó, -forgalmazó, -nagykereskedő vagy gyógyszertárat, illetve gyógyászatisegédeszköz-szaküzletet működtető gazdasági társaságban ötven százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal, és
 • gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártó, -forgalmazó, -nagykereskedő vagy gyógyszertárat, illetve gyógyászatisegédeszköz-szaküzletet működtető gazdasági társaságnak nem vezető tisztségviselője.

A támogatással rendelésre jogosító szerződésben meg kell határozni

 • az orvos szakorvosi szakképesítését,
 • azokat a jogcímeket, amelyek alapján az orvos támogatással történő rendelésre válik jogosulttá,
 • a szerződés hatályát, a módosítására és felmondására vonatkozó rendelkezéseket, a szerződés megszegése esetén követendő eljárást, ideértve a szerződésszegésen alapuló igények érvényesítési rendjét is,
 • az árhoz nyújtott támogatással rendeléshez alkalmazott számítógépes rendszer minősítéséről szóló jóváhagyást.

Fürdőgyógyászati ellátás támogatással rendelésére jogosító szerződés

A gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltató orvosa „nem finanszírozott” szolgáltató orvosának minősül (a gyógyászati ellátások tb. támogatása ártámogatás módszerével történik), így a tb. támogatással való rendelésre külön szerződéssel szerezhet jogosultságot. Felhívjuk a figyelmet, hogy a külön szerződés alapján is csak fürdőgyógyászati ellátás rendelésére szerezhető jogosultság.

Fürdőgyógyászati ellátás támogatással rendelésére jogosító szerződést a fürdőgyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására jogosult szolgáltató – vényírási szerződéskötést kezdeményező – orvosával köt a NEAK, ha a szolgáltató a komplex fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosult vagy rendelkezik az ahhoz szükséges feltételekkel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett szolgáltató ártámogatás elszámolására kötött szerződése nem terjed ki a komplex fürdőgyógyászati ellátás nyújtására, azonban a fentiek alapján a szolgáltató a komplex fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosult vagy rendelkezik az ahhoz szükséges feltételekkel, ennek igazolásául a szolgáltató működési engedélyét csatolni kell a fürdőgyógyászati ellátás támogatással rendelésére jogosító szerződéskötési kérelemhez.

Pro família jogcímen rendelésre jogosító szerződés

Az ún. pro família rendelésre jogosító szerződést azzal a szerződéskötést kezdeményező orvossal köt a NEAK, aki

 • a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésére jogosult,
 • a szerződéskötés feltételéül a külön jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget tesz,
 • nem áll gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártóval, -forgalmazóval, -nagykereskedővel gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban,
 • nem rendelkezik gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártó, -forgalmazó, -nagykereskedő vagy gyógyszertárat, illetve gyógyászatisegédeszköz-szaküzletet működtető gazdasági társaságban ötven százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal, és
 • gyógyszer- vagy gyógyászatisegédeszköz-gyártó, -forgalmazó, -nagykereskedő vagy gyógyszertárat, illetve gyógyászatisegédeszköz-szaküzletet működtető gazdasági társaságnak nem vezető tisztségviselője,
 • tekintetében a szerződéskötést jogszabály nem zárja ki.

A szerződés alapján „pro familia” rendelésre jogosult orvos saját maga és a következők szerinti hozzátartozói számára rendelhet: rendelési jogosultság szempontjából hozzátartozónak kell tekinteni az orvos a házastársát, egyeneságbeli rokonát, örökbefogadott, mostoha- vagy nevelt gyermekét; örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülőjét; az orvos testvérét, élettársát, egyeneságbeli rokona házastársát, házastársa egyeneságbeli rokonát és testvérét, illetve az orvos testvérének házastársát is.

A pro familia rendelésre jogosító szerződés esetén az orvos saját maga vagy a fentiek szerinti hozzátartozója részére tb támogatással anyatej ellátást, gyógyszert, tápszert vagy gyógyászati segédeszközt rendelhet.

A vényírási szerződéskötés iránti kérelemhez csatolandó mellékletek:

Szabadfoglalkozású orvos

egészségügyi szolgáltató működési engedélye
megbízási szerződés szabadfoglalkozású jogviszonyra
vállalkozói igazolvány adatai (amennyiben van) vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás
diploma, az orvos szakképesítését igazoló oklevél
vényíró programról szóló nyilatkozat

Egészségügyi vállalkozó (egyéni vállalkozó)

egészségügyi vállalkozás működési engedélye
vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolás
diploma, az orvos szakképesítését igazoló oklevél
vényíró programról szóló nyilatkozat

Társas vállalkozás

egészségügyi vállalkozás működési engedélye
30 napnál nem régebbi cégkivonat
diploma, az orvos szakképesítését igazoló oklevél
vényíró programról szóló nyilatkozat

Munkaviszony, alkalmazotti (közalkalmazotti)

egészségügyi szolgáltató működési engedélye
munkavállalói szerződés
diploma, az orvos szakképesítését igazoló oklevél
vényíró programról szóló nyilatkozat

Megbízásos jogviszony

megbízó működési engedélye
megbízási szerződés adatai
diploma, az orvos szakképesítését igazoló oklevél
vényíró programról szóló nyilatkozat

Közreműködő

mindkét fél működési engedélye
közreműködői szerződés
diploma, az orvos szakképesítését igazoló oklevél
vényíró programról szóló nyilatkozat

Személyes közreműködői

megbízó működési engedélye
személyes közreműködői szerződés
megbízott fél esetében nyilvántartásba vételi igazolás
diploma, az orvos szakképesítését igazoló oklevél
vényíró programról szóló nyilatkozat

Egyéni cég

30 napnál nem régebbi cégkivonat
működési engedély
diploma, az orvos szakképesítését igazoló oklevél
vényíró programról szóló nyilatkozat

Pro família

diploma
orvos szakképesítését igazoló oklevél

Fürdőgyógyászati ellátás rendelésére jogosító szerződés esetében a kérelemhez csatolni kell a komplex fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosult gyógyfürdő működési engedélyének, a gyógyfürdő és az orvos közötti szerződésnek (munkaszerződés, megbízási szerződés, stb.), illetve az orvos szakképesítését igazoló oklevél másolatát.

Nyomtatványok:

Jogszabályok: