Tartalom:

Szállítójegyzék
Szállító előminősítési eljárás
Kérelemre induló eljárás
Minősítés szempontjai és eredménye
Hivatalból indult minősítési eljárás
Minősített forgalomba hozó bejelentési kötelezettsége
Törlés a szállítójegyzékből
Jogorvoslat
Nyomtatványok
Jogszabályok

Szállítójegyzék

A szállítójegyzék a NEAK által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás azokról a magyarországi forgalomba hozókról, akik előzetes minősítési eljárás során a jogszabályban meghatározott szempontrendszer alapján „Megfelelő” értékeléssel rendelkeznek, ennek megfelelően gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatás megállapítására – a kérelemhez szükséges dokumentumok csatolásával - nyújthatnak be kérelmet.

A szállítójegyzék minden minősített forgalomba hozóra vonatkozóan tartalmazza:

 • annak elnevezését, székhelyét, telefonos és elektronikus elérhetőségét,
 • cégjegyzékszámát és adószámát,
 • vezető tisztségviselőjének (tisztségviselőinek) nevét, telefonos és elektronikus elérhetőségét,
 • törlésre előjegyzett státuszát,
 • az általa végzett forgalomba hozatali tevékenység típusát, és
 • szállítókódját.
A szállítójegyzék a következő adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül:
 • a forgalomba hozónak a minősített forgalomba hozó státusza,
 • minősített forgalomba hozó törlésre előjegyzett státusza,
 • a minősített forgalomba hozó által végzett forgalomba hozatali tevékenység típusa.

A szállítójegyzéket a NEAK elektronikus formában vezeti és honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

Szállító előminősítési eljárás

A szállító-előminősítés során hatósági eljárás kereti közt lefolytatott értékelés alapján a NEAK arról dönt, hogy a forgalomba hozó megfelel-e a szállítójegyzékbe kerülés feltételeinek. A gyógyászati segédeszköz szállító előminősítési eljárás során a NEAK országos illetékességgel jár el.

Kérelemre induló eljárás

A szállító-előminősítés – az egyedi méretvétel alapján egyedileg készített eszközök gyártóinak kivételével – a forgalomba hozó szállító előminősítési kérelmére indul. A szállító-előminősítési eljárások során a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozójának a Magyarországon gyártott gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz gyártóját, Magyarországon kívül gyártott gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz Magyarországra történő behozatalát végző, az eszköz gyártója által meghatalmazott egyéni vállalkozót vagy gazdasági társaságot kell tekinteni.

A kérelemre induló eljárásért a forgalomba hozó 200.000,- forint összegű igazgatási szolgáltatási díj fizetésére köteles, amelyet a NEAK 10032000-01301005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel kell teljesítenie. Amennyiben a kérelmet visszavonják, az igazgatási szolgáltatási díj – a felmerült költségek levonásával – visszaigényelhető.

A kérelmet a NEAK által erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani (1139 Budapest, Váci út 73/a.).
A szállító-előminősítési kérelemhez csatolni kell a forgalomba hozó
 • a számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásainak felsorolását,
 • a minőségirányítási rendszerre vonatkozó dokumentumokat, ha a forgalomba hozó saját maga gyártási tevékenységet folytat, és
 • a javítási vagy szerviz hátterére vonatkozó dokumentumokat, ha a forgalomba hozó tartós használati célú eszközöket hoz forgalomba, továbbá
 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolását.

Amennyiben a kérelem és mellékletei, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a tényállás nem tisztázott, a NEAK a kérelmet teljes eljárásban bírálja el, amelynek ügyintézési ideje a kérelem NEAK-hoz történt beérkezését követő naptól számított 60 nap. A hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól a teljesítésig terjedő idő is beszámít az ügyintézési határidőbe. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A minősítés szempontjai és eredménye

A szállító-előminősítés során a NEAK a szállító-előminősítési kérelem benyújtásának üzleti évére és az azt megelőző három üzleti évre vonatkozóan vizsgálja a forgalomba hozó

 • tulajdonosi hátterét, az egészségügyi technológiákkal kapcsolatban gyártási vagy kereskedelmi tevékenységet végző – a számviteli törvény szerinti – kapcsolt vállalkozásait,
 • olyan köztartozásait, amelyek a kérelem benyújtásakor is fennállnak,
 • által működtetett minőségirányítási rendszert, ha a forgalomba hozó saját maga gyártási tevékenységet folytat és
 • által biztosított javítási vagy szervizháttér meglétét, ha a forgalomba hozó tartós használati célú eszközöket hoz forgalomba.

A szállító-előminősítés során az értékelés eredménye „Megfelelő” vagy „Nem megfelelő” lehet.

„Nem megfelelő” értékelést az a forgalomba hozó kap, aki

 • olyan köztartozással rendelkezik, amely esedékességének időpontja 120 napnál régebben lejárt,
 • tulajdonosát vagy vezető tisztségviselőjét polgári ügyekben eljáró bíróság a szállító-előminősítés üzleti évében vagy az azt megelőző három üzleti évben gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatalára irányuló üzleti tevékenységével összefüggő okból jogerősen elmarasztalta,
 • gyártó esetében nem működtet tanúsított minőségirányítási rendszert, vagy tartós használati célú eszközök forgalomba hozatala esetében nem rendelkezik javítási vagy szervizháttérrel, vagy arra vonatkozóan harmadik féllel kötött érvényes szerződéssel.

A „Nem megfelelő” értékelést szerzett forgalomba hozó újbóli szállító-előminősítési kérelmet legkorábban a nem megfelelő értékelést megállapító határozat véglegessé válásától számított egy év elteltével nyújthat be a NEAK-hoz.

„Megfelelő” értékelés akkor adható, ha a fenti okok közül egyik sem áll fenn.

A „minősített forgalomba hozó” minősítés megszerzéséhez a szállító-előminősítési eljárás eredményeként szerzett „Megfelelő” értékelés szükséges. A „Megfelelő” értékeléssel rendelkező forgalomba hozókat a NEAK felveszi a szállítójegyzékébe és szállítókóddal látja el,így a forgalomba hozó minősített forgalomba hozónak minősül.

A szállító-előminősítés során szerzett „Megfelelő” értékelés a forgalomba hozó szállítójegyzékbe való felvételét követő három évig hatályos, amely további hároméves időszakokra meghosszabbítható.

Hivatalból induló minősítési eljárás

A szállító-előminősítés szerinti besorolás 3 éves hatályának lejáratát megelőzően legkésőbb 30 nappal a NEAK hivatalból indított eljárás során felülvizsgálja a forgalomba hozónak a szállítójegyzék nyilvántartása szerinti minősítését. A hivatalból indult eljárás célja a minősített forgalomba hozó szállító-előminősítésének meghosszabbítása, illetve „nem megfelelő értékelés esetén a szállítójegyzékből történő törlése. A hivatalból indult minősítési eljárás során a kérelemre indult eljárás értékelési szempontjait kell figyelembe venni, melyhez kapcsolódó nyomtatványsegédlet itt érhető el.

Ha a forgalomba hozó a felülvizsgálat során „Nem megfelelő” értékelést kap, a NEAK törli a forgalomba hozót a szállítójegyzékből.

Minősített forgalomba hozó bejelentési kötelezettsége

A minősített forgalomba hozó a NEAK részére haladéktalanul köteles bejelenteni

 • a szállítójegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változásokat,
 • a tulajdonosok, vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változásokat,
 • bármely általa forgalomba hozott gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatali jogának más forgalomba hozóhoz történő átkerülését,
 • bármely gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatali jogának másik forgalomba hozótól történő átvételét és
 • az ellene indult csődeljárást vagy felszámolási eljárást, vagy ha saját maga végelszámolást kezdeményez.

A bejelentést a NEAK által erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani (1139 Budapest, Váci út 73/a.).

Ha a NEAK megállapítja, hogy a minősített forgalomba hozó a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, felszólítja, hogy azt 15 napon belül pótolja.

Törlés a szállítójegyzékből

A szállítójegyzékből kérelemre és hivatalból is törölhető a minősített forgalomba hozó.

Törlési kérelemmel a minősített forgalomba hozó fordulhat a NEAK-hoz.

A NEAK hivatalból törli a minősített forgalomba hozót, ha

 • az ellenőrzése során megállapítják, hogy a minősített forgalomba hozó árubeszerzéseit vagy az általa forgalomba hozott eszközök továbbértékesítését számviteli bizonylatokkal igazoltan nem tudja alátámasztani,
 • megállapítja, hogy a minősített forgalomba hozó a bejelentési kötelezettségének a NEAK felszólítása ellenére sem tett eleget,
 • a minősített forgalomba hozó végelszámolást kezdeményez, vagy
 • a minősített forgalomba hozó tulajdonosát vagy vezető tisztségviselőjét polgári ügyekben eljáró bíróság a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatalára irányuló üzleti tevékenységével összefüggő okból jogerősen elmarasztalta,
 • a szállítójegyzék hivatalbóli felülvizsgálata során a forgalomba hozó „Nem megfelelő” értékelést kap.

A szállítójegyzékből való törlés napja a törlésről szóló határozat kiadmányozását követő 30. nap.

Jogorvoslat

A szállító előminősítési eljárásban hozott határozat és egyes végzések ellen jogsérelemre hivatkozással az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes törvényszék előtt közigazgatási per indítható, a közlésétől számított harminc napon belül. A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben szabályozott módon a NEAK-hoz kell benyújtani, a keresetlevél benyújtásának módjáról részletes tájékoztató honlapunk elektronikus perképviselet tájékoztatójában olvasható.

A bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft, amelyet a feleknek – jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül – őket megillető illetékfeljegyzési jogra figyelemmel előzetesen nem kell megfizetni, az illeték megfizetéséről a bíróság rendelkezik.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására (végrehajtására) nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető.

Nyomtatvány

Kérelem a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozó szállító-előminősítéséhez

Nyilatkozat gyógyászati segédeszköz szállítói felülvizsgálatra

Jogszabályok