Tartalom:

Ki és hol igényelhet TAJ kártyát?
Milyen dokumentumok szükségesek a TAJ kártya igényléséhez, pótlásához?
Hogyan nyújtható be a TAJ kártya kérelem?
Hogyan igényelhető TAJ kártya…..?
újszülött részére, ha
o Magyarországon született és ott lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú újszülött
o nem Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülött
o Magyarországon született nem magyar állampolgárságú újszülött
külföldi állampolgárságú biztosított részére?
külföldi, egyszerűsített foglalkoztatott esetében?
megállapodáson alapuló jogosultság esetén?
Mennyi időn belül készül el a TAJ kártya?
Mennyibe kerül a TAJ kártya kiállítása? Hogy kell megfizetni a díjat?
Mi a teendő a kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése esetén?
Mi a teendő TAJ kártyán szereplő adat módosulása esetén?
Mit tegyek, ha megtaláltam más elveszett TAJ kártyáját?
Nyomtatványok
Jogszabályok


Ki és hol igényelhet TAJ kártyát?

Az a belföldi személy, aki nem rendelkezik TAJ számmal, azonban jogosulttá válik társadalombiztosítási, munkanélküli vagy szociális ellátásra, a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) igényelhet TAJ kártyát az igénylőlap kitöltésével.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-kártya típusú, TAJ-t tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány bár alkalmas a TAJ igazolására, azt nem az egészségbiztosítási szervek állítják ki. A személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben a fővárosi- és megyei kormányhivatalok, a kormányablak, illetve a Belügyminisztérium jár el.

Milyen dokumentumok szükségesek a TAJ kártya igényléséhez vagy pótlásához?

Minden igényléshez szükséges:
 • személyazonosításra alkalmas igazolvány [személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély]
 • lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya).
Az alábbiakat esetenként, szükség szerint kell csatolni:
 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat, ha az eljárás díjköteles (elveszett, megsemmisült, megrongálódott igazolvány pótlása)
 • képviselő eljárása esetén:
  • meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazás,
  • kiskorú törvényes képviselőjének eljárása esetén a törvényes képviselő személyazonosítására alkalmas igazolványa és a kiskorú születési anyakönyvi kivonata, vagy személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája,
 • EGT állampolgár [ha a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és itt bejelentett lakóhellyel rendelkezik], vagy annak 3. országbeli hozzátartozója esetében magyarországi regisztrációs kártya vagy tartózkodási engedély, személyazonosító igazolvány és lakcímkártya,
 • EGT tagállammal kötött megállapodás alapján a tagállam állampolgárával azonos jogállást élvező állampolgárai részére kiállított, magyarországi tartózkodási engedély, személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
 • a TAJ igénylés előtt EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított személy esetén a TAJ igénylést közvetlenül megelőző biztosítás helye szerinti tagállam biztosítója által a biztosítási időszakról kiadott formanyomtatvány, vagy hatósági igazolás,
 • megállapodáson alapuló jogosultság esetén huszonnégy havi járulék megfizetésének igazolása,
 • bevándorolt, letelepedett személy esetén bevándorlási vagy letelepedési engedély, lakcímkártya,
 • menekült státusszal rendelkező személy esetén a menekült státusz elismeréséről rendelkező határozat, illetve menekülti státuszt igazoló dokumentum, lakcímkártya,
 • hontalan személy esetén a hontalanságot megállapító okirat, és tartózkodási engedély,
 • alapul szolgáló jogviszony igazolása:
  • biztosítotti jogviszonyt igazoló dokumentum (pl.: munkaszerződés, munkáltatói igazolás)
  • egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyeknek e járulék megfizetéséről szóló, adóhatóság által kiállított igazolása.

Hogyan nyújtható be a kérelem?

A TAJ kártyával kapcsolatos ügyintézést személyesen és postai úton lehet folytatni.

A postai úton benyújtott igény esetén – ellenkező kérelem hiányában – a kártyát is postán kézbesítik.

Tekintettel arra, hogy a postán küldött igénylés esetén az ügyfél azonosítása más módon nem lehetséges, csatolni kell az aláírt és kitöltött igénylőlap mellett, az azonosításhoz és az ügyintézéshez szükséges, az előző pontban felsorolt okmányok ügyfél által aláírt másolatát, illetve az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.

Hogyan igényelhető TAJ kártya?

Újszülött részére, ha

Magyarországon született és ott lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú újszülött

A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ kártya kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani.

Az újszülött személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatait a nyilvántartó az anyakönyvezést követően átadja az egészségbiztosítási nyilvántartást vezető Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.

Az újszülött lakóhelye szerinti kormányhivatal soron kívül, postai úton kézbesíti a TAJ kártyát. A szülő azonban kérheti, hogy a gyermek születési helye szerint illetékes kormányhivatal állítsa ki az újszülött TAJ kártyáját.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

A kormányhivatal hivatalból – a személy és lakcímnyilvántartás adatszolgáltatását követően – soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját.

Nem Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülött?

A TAJ kártya igénylésének szabályai a nem Magyarország területén született magyar állampolgárságú újszülöttek esetén eltérnek a hazánkban született újszülöttekétől.

A külföldön született újszülöttek esetén szükséges a magyarországi anyakönyvezési eljárás lefolytatása, amelynek lezárását követően, magyarországi lakóhelyet igazoló lakcímkártya birtokában igényelhető az újszülött részére a TAJ kártya. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kettős biztosítás tilalmára tekintettel újszülött részére igényelt TAJ kártya esetén is szükséges annak igazolása, hogy a gyermek külföldön nem biztosított.

A TAJ kártya a belföldi gyermek lakóhelye szerinti kormányhivatalnál azigénylőlap kitöltésével, és a szükséges személyes dokumentumok és igazolások benyújtásával igényelhető.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a magyar állampolgárságú újszülött nem Magyarországon született, akkor az ügyintézési határidő a kérelemnek az illetékes kormányhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 60 nap.

Magyarországon született nem magyar állampolgárságú újszülött

A Magyarországon született, nem magyar állampolgárságú gyermeket születése után az állampolgársága szerinti államban kell anyakönyvezni, és az okmányokkal való ellátását, illetve a magyarországi lakóhely létesítését követően igényelhető a TAJ kártya.

Amennyiben a nem magyar állampolgárságú újszülöttnek nincs magyarországi lakóhelye, mert hazánkban csak tartózkodási hellyel vagy szállásbejelentővel rendelkezik, akkor megállapodás megkötése révén válhat jogosulttá a sürgősségi egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, illetve – 24 havi járulék megfizetését követően, vagy a megállapodás megkötésekor 24+1 havi járulék megváltásával – TAJ kártyára.

Amennyiben az anya Magyarországon biztosított, az újszülött az anya TAJ kártyájának használatával jogosult egészségügyi szolgáltatásra a születést követő második hónap utolsó napjáig.

Külföldi állampolgárságú biztosított részére?

A belföldinek nem minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt – ún. Megrendelőna foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalnál kérheti a TAJ szám kiadását.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

A kormányhivatal TAJ-t képez és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány (TAJ kártya) átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót.

Ezt követően a TAJ kártyát a foglalkoztatott vagy meghatalmazottja bármely egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró kormányhivatalnál igényelheti és átveheti.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Külföldi, egyszerűsített foglalkoztatottnak?

A TAJ számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy részére - nem magyar állampolgár esetén a foglalkoztatási szerv, magyar állampolgár esetében pedig a foglalkoztató megkeresésére - az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal a NEAK által biztosított központi informatikai rendszeren keresztül kéri a Kincstártól a TAJ képzését, és az adatátadást követően a képzett TAJ számról az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal értesíti az állami foglalkoztatási szervet, illetve a foglalkoztatót. A kormányhivatal az értesítésben a „kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult” szöveggel korlátozza az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben az egyszerűsített foglalkoztatás alapján az egészségbiztosítás keretében kizárólag üzemi balesettel összefüggő, ún. baleseti ellátásra jogosult a munkavállaló.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a munkavállaló az uniós rendeletek, vagy a Magyarország által kötött kétoldalú egyezmény alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított úgy a munkáltató közterhet nem fizet, és a foglalkoztatott nem kaphat TAJ számot sem, mert az ellátásra az egyezmény/rendelet szerint válik jogosulttá, ennek érdekében a munkavállalónak az egyezmény/rendelet alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással kell rendelkeznie (A1; SRB/HUN 101, stb…. igazolás az alkalmazandó jogszabályokról).

Megállapodáson alapuló jogosultság esetén

Az egészségbiztosítóval kötött megállapodáson alapuló jogosultság esetén a TAJ kártya kiállítása csak 24 havi járulék megfizetését követően kérhető.

Mennyi időn belül készül el a TAJ kártya?

Főszabály szerint a TAJ kártya a kérelemnek (beleértve az elveszett, ellopott, megrongálódott TAJ kártya igénylés iránti kérelmet is) a kormányhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 60 napon belül készül el. Amennyiben a kérelemhez az összes szükséges dokumentum hiánytalanul került benyújtásra, ún. sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül kiállítják a TAJ kártyát. Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtják be, a hiányzó dokumentum pótlására szólítják fel a kérelmezőt és a hiánypótlás ideje az ügyintézés időtartalmába beszámít. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben korábbi biztosítási időszak igazolásának hiánya miatt külföldi szerv megkeresése szükséges, pl. EGT tagállam/Svájc/egyezményes állam, külföldi egészségbiztosító megkeresésének időtartamára az ügy felfüggesztésre kerül, amelynek időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Felhívjuk a figyelmet az aláírások fontosságára, mert pl. a hiányosan kitöltött, vagy nem aláírt nyomtatvány esetén is szükség van hiánypótlásra, ezért a nyomtatványt az eljáró hatóság hiánypótlásra visszaküldi, ami megnöveli az ügyintézés idejét. A TAJ kártya igénylőlap kitöltése során az igénylő adatainál annak a személynek az adatait kell megadni, akinek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét igazolni kívánják, aki részére a kártya készül.

A Magyarországon született, Magyarországon élő, magyar állampolgárságú újszülöttek TAJ kártyája esetén a Belügyminisztérium adatszolgáltatását követően a lakóhelye szerinti kormányhivatal hivatalból soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját.

Mennyibe kerül a TAJ kártya kiállítása? Hogyan kell megfizetni a díjat?

 • ingyenes:
  • az első TAJ kártya kiállítása az azzal nem rendelkező személyek számára,
  • a név és adatváltozás miatt, valamint
  • az okmány eltulajdonítása miatti kiadás ingyenes.
 • 3.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni
Ha az újabb TAJ-kártya kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, akkor az újabb TAJ kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege 3.000.- forint.

Felhívjuk a figyelmet, hogy illetékbélyeggel nem fizethető meg az igazgatási szolgáltatási díj.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az alábbi módokon történhet:
 • az eljáró kormányhivatal számlájára történő átutalással, (Kérjük, hogy átutalás esetén a számlaszámokról érdeklődjön az ügyben eljáró kormányhivatalnál!)
 • vagy az eljáró kormányhivatal által rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízás (sárga csekk) útján,
 • személyes igénylés esetén – ahol ez a lehetőség rendelkezésre áll – a díjat az eljáró kormányhivatal házipénztárába is be lehet fizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a TAJ kártya kérelem benyújtásakor – az okmány kiállítását megelőzően – igazolni kell.

Mentesítés méltányosságból az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól

Az a természetes személy, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az igazgatási szolgáltatási díjat nem képes viselni, a TAJ kártya-kérelem benyújtása szerinti kormányhivatalánál költségmentességet kérelmezhet.

Mi a teendő a kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése esetén?

A TAJ kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megrongálódása esetén igénylőlapon (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapjáról is letölthető) új TAJ kártya igényelhető (TAJ kártya másodlat).

Az érintett vagy meghatalmazottja a TAJ kártya pótlását/cseréjét a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti kormányhivatalnál igényelheti. Belföldi, rendezett jogviszonyú személy a TAJ kártya pótlását Kormányablakban is igényelheti, azonnali eljárásban.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TAJ kártya pótlása, cseréje 3.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj köteles, ha az elveszett, megrongálódott kártyát kívánják pótolni. Amennyiben a kártyát ellopták, akkor a pótlása ingyenes.

A TAJ kártya pótlása, cseréje esetén az igényléséhez szükséges dokumentumokat kell benyújtani a hivatalhoz.

Amennyiben a TAJ kártyát kiállító kormányhivatal hivatalból tudomást szerez a TAJ kártya eltulajdonításáról, külön kérelem nélkül intézkedik a kártya pótlásáról. Rendőrségi feljelentés esetén a rendőrség a TAJ kártya eltulajdonításáról minden esetben értesíti az egészségbiztosítót.

Mi a teendő TAJ kártyán szereplő adat módosulása esetén?

A TAJ kártyán a tulajdonos családi- és utóneve, születési ideje, társadalombiztosítási azonosító jele, a kiállító szerv bélyegzőjének lenyomata, a kiállítás dátuma, valamint a kiállító személy aláírása szerepel.

A TAJ-kártya önmagában nem elegendő az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bizonyítására, azon kívül egyéb, személyazonosításra alkalmas okirat (pl. személyazonosító igazolvány) felmutatása is szükséges. Ebből kifolyólag fontos, hogy a TAJ-kártyán szereplő személyazonosító adatok összhangban legyenek a többi személyazonosításra alkalmas okiraton feltüntetett adatokkal. Azok változása esetén új TAJ-kártya kiállításáról kell gondoskodni.

Amennyiben a TAJ tulajdonosának családi- vagy utóneve megváltozik, a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti kormányhivatalnál igénylőlapon kell a kártya adatmódosítását kérni. Ez alapján állítják ki az új hatósági igazolványt és átadják, illetve megküldik a kérelmező részére.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Személyi adat módosítás, adat pontosítás céljából igényelt TAJ kártya kiállítása ingyenes.

Adat módosulása esetén a TAJ kártya igényléséhez szükséges dokumentumokat kell benyújtani a kormányhivatalhoz.

A Magyarországon házasuló magyar állampolgárok esetében - amennyiben a házasság megkötését követően születési nevüktől vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevüktől eltérő házassági nevet viselnek - a házassági szándék bejelentésére irányuló eljárásban tett nyilatkozatuk szerint hivatalból sor kerülhet a TAJ kártya cseréjére.

Mit tegyek, ha megtaláltam más elveszett TAJ kártyáját?

Amennyiben Ön megtalálta valaki elhagyott, elveszített TAJ kártyáját, kérjük, segítsen azzal, hogy a kártyát átadja az ország területén bármelyik kormányhivatalnak vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Amennyiben erre nincsen lehetősége, a találás helye szerint illetékes jegyzőnek köteles a kártyát a találást követő 8 napon belül átadni.

Nyomtatványok

Jogszabályok: