Közgyógyellátási igazolvány

(2016.01.28.)

-A közgyógyellátási igazolvány a kormányhivatal által kibocsájtott, plasztik kártya formátumú hatósági igazolvány, amellyel a közgyógyellátásra való jogosultság igazolható. Közgyógyellátás keretében gyógyító ellátás csak hatályos (le nem járt) és egyben érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelhető, illetve vehető igénybe.

A közgyógy igazolvány felhasználhatósága a közgyógyellátási jogosultsághoz igazodik, ezért nem kell új igazolványt kiállítani, ha a gyógyszerkeret összege a jogosultsági év közben módosul.


Tartalom:

Hogyan igényelhető közgyógyellátási igazolvány?

Hogyan kézbesítik a közgyógyellátási igazolványt?
Közgyógyellátásról vezetett nyilvántartás
Mikor veszti hatályát a közgyógyellátási igazolvány?
Mit kell tenni, ha a személyes adatokban változás következik be?
Jogszabályok


Hogyan igényelhető közgyógyellátási igazolvány?

 

Háziorvosi igazolás

A közgyógyellátási kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, azonban a kérelem benyújtása előtt fel kell keresni a háziorvost, hogy igazolja a havi rendszeres gyógyító ellátásokat. A havi rendszeres gyógyító ellátásokról a háziorvos által kiállított igazolást a betegnek kézjegyével (aláírás vagy szignó) el kell látnia, jelezve, hogy annak tartalmát ismeri. 

 

Kérelem

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell a közgyógyellátás iránti igény alapjául szolgáló tények igazolását, illetve, ha egyéni gyógyszerkeretet is igényelni kíván, akkor zárt borítékban a háziorvos által a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított igazolást is.

Alanyi jogú közgyógyellátáson alapuló kérelem esetén, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt, kérelméhez nem kell csatolni a háziorvos igazolását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem nyomtatványon jelezni kell azt is, hogy postai úton, vagy a kormányhivatalnál személyes átvétellel kéri az igazolvány kézbesítését. 

 

Kérelem elbírálása

A közgyógyellátásra való jogosultságról a lakóhely szerint illetékes járási hivatal dönt.

A közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek fennállása esetén a járási hivatal határozatában megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a jogosultság kezdő időpontját és a gyógyító ellátások elismerhető költsége figyelembe vételével a gyógyszerkeret összegét.

 

Igazolvány kiállítása 

Az igazolvány kiállítása érdekében a járási hivatal hivatalból értesíti a kormányhivatalt, ezért a közgyógyellátási igazolvány kiállítását külön nem kell kérelmezni. 

 

Hogyan kézbesítik a közgyógyellátási igazolványt?

A lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal a közgyógyellátási igazolványt külön kérelem nélkül – a jogosultságot megállapító határozat alapján, az abban szereplő időtartamra – hivatalból állítja ki.

Az igazolvány kézbesítéséről is a kormányhivatal gondoskodik, a kérelemben megjelöltek figyelembe vételével.

Amennyiben a kérelemben postai kézbesítést kértek, az igazolványt a jogosultság kezdő időpontjáig megküldik a kérelemben megjelölt címre.

Személyes átvétel megjelölése esetén az igazolványt a kormányhivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján veheti át.

Irányítószáma megadásával megkeresheti az illetékes kormányhivatal elérhetőségét. Felhívjuk figyelmét, hogy az igazolvány átvétele érdekében erre csak akkor van szükség, ha a közgyógyellátásra vonatkozó kérelmén a személyes átvételt jelölte be. Ennek érdekében, kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát az illetékes kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához:  


Közgyógyellátásról vezetett nyilvántartás

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a járási hivatal határozata alapján hatósági nyilvántartást vezet a közgyógyellátásra jogosultak jogosultságáról és gyógyszerkeretükről, amely alapján gondoskodik a gyógyszerkeret rendelkezésre bocsátásáról.

A nyilvántartás jogosultanként az alábbi adatokat közhitelesen tartalmazza: 

 • a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról döntést hozó járási hivatal nevét és határozatának számát,
 • a jogosult – közgyógyellátás megállapítása során figyelembe vett – betegségének nemzetközi (BNO) kódját,
 • az aktuális negyedévben még rendelkezésre álló (felhasználható) gyógyszerkeret összegét,
 • a közgyógyellátási igazolvány számát,
 • az ellátás jogcímét (alanyi, normatív),
 • a közgyógyellátás terhére igénybe vett gyógyszert és gyógyászati segédeszközt.

 

Mikor veszti hatályát a közgyógyellátási igazolvány? 

Az igazolvány a megállapított jogosultsági időtartam lejárta előtt hatályát veszti, ha

 • a közgyógyellátásra való jogosultságot megszüntették, vagy
 • az igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánították, visszavonták, vagy
 • a jogosult meghalt.

A közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatal, illetve méltányossági jogcímen megállapított jogosultság esetén a képviselő-testület megszünteti, ha

 • az igazolványt jogosultság hiányában állították ki, vagy
 • a jogosultság az igazolvány kiállítását követően megszűnt, vagy
 • a jogosult az igazolványt rosszhiszeműen, a jogszabályokkal ellentétesen használta fel.

A közgyógyellátásra való jogosultság megszüntetéséről szóló jogerős határozatot a járási hivatal haladéktalanul közli a kormányhivatallal az igazolvány hatálytalanítása érdekében.

Ha a közgyógyellátásra való jogosultság az igazolványon feltüntetett lejárati időpontot megelőzően megszűnik, a kormányhivatal az igazolványt visszavonja, az OEP pedig törli a jogosultságot a nyilvántartásból. Az OEP az igazolványon feltüntetett lejárati időpontot megelőzően hatályát vesztett igazolványok számát, a kártya sorszámát és a hatályvesztés időpontját a honlapján közzéteszi.

Ha az igazolvány érvényességi ideje lejár, de a közgyógyellátásra való jogosultság továbbra is fennáll, akkor a beteg a bejelentést követő 15 napon belül új igazolványt kap, amelynek érvényességi ideje megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával.

A kormányhivatal a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná nyilvánítja az igazolványt, ha az elveszett, vagy megsemmisült, vagy egyébként a jogosultság igazolására alkalmatlanná vált.

A közgyógyellátási igazolvány adatait érintő változásokat az OEP a kormányhivatal értesítése alapján vezeti át a közhiteles hatósági nyilvántartásába.

 

Mit kell tenni, ha a személyes adatokban változás következik be?

A személyes adatokban, illetve a közgyógyellátásra való jogosultságot érintő helyzetben bekövetkezett változásokat a járási hivatalnál be kell jelenteni. 

Ha az igazolványon szereplő személyes adatokban következett be változás, akkor a járási hivatal kezdeményezésére a kormányhivatal az igazolvány bevonásával egyidejűleg új igazolványt állít ki a jogosult részére. Az új igazolvány hatályának időtartama megegyezik a közgyógyellátásra való jogosultság időtartamával.

 

Jogszabályok