Tartalom:

Hogyan vehető igénybe a háziorvosi ellátás?
Megválasztható-e a háziorvos?
Lehetőség van-e háziorvost váltani?
Milyen esetben lehet a háziorvoshoz fordulni?
Hogyan tilthatom meg a betegéletutam lekérdezését?
Nyomtatványok
Jogszabályok

Hogyan vehető igénybe a háziorvosi ellátás?

A biztosított betegsége esetén a választott háziorvosához fordulhat, amennyiben azonban a választott háziorvosát felkeresni nem tudja, annál a finanszírozott szolgáltató háziorvosánál veheti igénybe az ellátást, amelynek ellátási területén tartózkodási helye van.

A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt a hozzá bejelentkezett, és általa fogadott lakosok számára az egészségi állapotuk megőrzése, betegség megelőzése, gyógyítása és egészségfejlesztés céljából. A háziorvosi ellátás naponta, meghatározott rendelési időben, az orvosi rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában történik. A háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosítottak egészségügyi- és életvitelével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adattartalmú törzskartont vezet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TAJ-kártyáját, valamint – 14 éven felüliek esetén – a személyazonosságot igazoló fényképes okmányát (mint például a személyazonosító igazolvány) a háziorvoshoz fordulás során vigye magával, hiszen csak azok előzetes bemutatásával vehető igénybe a háziorvosi ellátás. Javasoljuk, hogy a TAJ-kártyát akkor is vigye magával, amennyiben tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal (e-kártya) rendelkezik, mert annak TAJ igazolására való felhasználhatósága az egyes intézményeknél rendelkezésére álló technikai feltételektől függ.

Az orvos az ellátást megelőzően ellenőrzi, hogy Ön szerepel-e az ellátásra jogosultakról vezetett NEAK nyilvántartásban. Amennyiben a jogviszony-ellenőrzés nem „zöld” vagy „sárga lámpa” jelzést mutat, erről az orvosnál tájékoztatják Önt. Fontos azonban, hogy ha a jogviszony ellenőrzés piros lámpát mutat, az orvos csupán a jogviszony nyilvántartásra hivatkozással ellátását nem utasíthatja vissza, ugyanakkor a jogviszonyát tisztázni kell, így annak érdekében az illetékes megyei kormányhivatalt, illetve Pest Megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatalát felkeresheti. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérem, adja meg lakóhelyének, vagy a tartózkodási helyének irányítószámát:

A háziorvoshoz fordulókat – a sürgős esetek kivételével – érkezési sorrendben kell ellátni, de a rendelési idő egy részében biztosítani kell az előjegyzés lehetőségét is. A háziorvos napi 8 órában áll a betegek rendelkezésére. Hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon legkevesebb 2 órát rendel.

A munkaidőn kívüli folyamatos ellátás biztosítása érdekében ügyeletet kell szervezni.

A háziorvos - házi gyermekorvos - köteles ellátni az ellátási területén (körzetben) lakókat, a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

Vannak olyan háziorvosi szolgálatok, melyek területi ellátási kötelezettséget nem vállalnak, de ha egyéb feltételekkel rendelkeznek, működési engedély birtokában az egészségbiztosítóval kötött szerződés alapján a bejelentett, és az őt választó biztosítottak számára folyamatos háziorvosi ellátást nyújtanak.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben háziorvosa valamely oknál fogva tevékenységét nem tudja ellátni, úgy helyettesítés keretében a helyettesítő orvos látja el a háziorvosi ellátást azzal, hogy háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője a gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a háziorvossal, házi gyermekorvossal együttműködni, és a háziorvos, házi gyermekorvos által meghatározott időpontokban végzett szűrővizsgálatok, státuszvizsgálatok és kontrollvizsgálatok elvégzéséhez a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú jelenlétét biztosítani. Amennyiben a törvényes képviselő e kötelezettségének nem tesz eleget, a háziorvos, házi gyermekorvos kezdeményezésére az egészségügyi államigazgatási szerv a vizsgálatot határozattal elrendeli, és értesíti a gyámhatóságot és a család- és gyermekjóléti központot is.

Megválasztható-e a háziorvos?

Az egyik legalapvetőbb jogosultság, hogy az ellátást végző orvost, így a háziorvost is meg lehet választani. Az orvosválasztás a választani kívánt háziorvosnál történő jelentkezéssel veszi kezdetét. Amennyiben a háziorvos a jelentkezést elfogadja, az őt választó személy TAJ-számát nyilvántartásba veszi és igazolást állít ki a nála jelentkező személy részére arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta.

Az igazoláson fel kell tüntetni:

 1. a háziorvos nevét,
 2. rendelőjének címét és telefonszámát.

Az igazolással egyidejűleg az orvos a jelentkező személyt nyilvántartásba veszi, és kiállítja a „Beteg törzskartonja” elnevezésű nyomtatványt.

A háziorvos a jelentkezést elutasíthatja, de csak különösen indokolt esetben utasítható el annak a személynek a jelentkezése, akinek lakóhelye a háziorvos ellátási területén (körzetében) van, azonban abban az esetben is el kell látnia a területén lakó beteget, ha az más orvost nem választott és ellátatlansága az egészségét károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne.

Lehetőség van-e háziorvost váltani?

A korábban választott háziorvos helyett választható másik háziorvos. Évente egy alkalommal indokolás nélkül, ezen túlmenően indokolt esetben lehet átjelentkezni másik háziorvoshoz. Indokolt az átjelentkezés a tartózkodási hely megváltozása esetén, vagy ha a választott orvos felkeresése akadályba ütközik.

Az ilyen átjelentkezéskor az átjelentkezést elfogadó háziorvos – a biztosított írásbeli hozzájárulása alapján – átkéri az egészségügyi törzskarton adatait az előző háziorvostól.

Milyen esetben lehet a háziorvoshoz fordulni?

A háziorvos az alábbi feladatokat látja el:

 • egészséges ember számára tanácsadás,
 • szűrővizsgálatok elvégzése (közreműködés a népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban),
 • a beteg ember vizsgálata, gyógykezelése,
 • kézigyógyszertár kezelése,
 • a beteg ember egészségi állapotának ellenőrzése,
 • rehabilitáció,
 • gondozás,
 • ha szükséges, beutalás az ellátórendszer magasabb szintjére (szakrendelések, gondozóintézetek, kórházak, klinikák),
 • a beteg keresőképtelenségének igazolása,
 • védőoltással kapcsolatos teendők,
 • fertőző betegségek bejelentése és gyógykezelése,
 • kórokozó hordozókkal, ételmérgezéssel kapcsolatos teendők,
 • egészségnevelés, egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
 • közreműködés terhesgondozásban,
 • közreműködés a gyermekvédelmi jelzőrendszerben, ideértve a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy súlyos veszélyeztetése észlelése esetén szükséges hatósági eljárás kezdeményezését is,
 • indokolt esetben a szabadidős sportolók adott szabadidősport eseményen való részvételének egészségügyi elbírálása,
 • külön vállalása alapján amatőr sportolók esetén egyes sportorvosi tevékenységet is végezhet a háziorvos.

A házi gyermekorvos a személyes és folyamatos orvosi ellátást a 19. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja, azonban a 14-19. év közötti személyek esetében a házi gyermekorvosi ellátást – erre irányuló választás alapján – háziorvos is nyújthatja.

A házi gyermekorvos az alábbi szolgáltatásokat is nyújtja:

 • csecsemők és gyermekek ellátása,
 • tanácsadás,
 • szükség szerinti preventív látogatás,
 • intézeten kívüli szülés esetén a szülést követő 4-7 napon belüli látogatás,
 • gyermekintézménybe történő felvételt megelőző orvosi vizsgálat,
 • gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,
 • a gyermek 5 éves életkorában iskolaérettség meghatározásához szükséges fejlődési szint vizsgálata és az ahhoz tartozó adatlap kitöltése.

Az ápoló(nő) feladata a háziorvos megbízása alapján

 • az orvos feladataihoz kapcsolt ápolási munka,
 • megelőzésben, szűrésben, gondozásban való részvétel,
 • a vizsgálathoz, gyógykezeléshez szükséges eszközök, anyagok előkészítése, fertőtlenítés, sterilizálás, tárolásról gondoskodás,
 • a beteg testi higiénéjének biztosítása vagy ennek megszervezése, abban segítségnyújtás,
 • sürgős orvosi ellátást igénylő esetben az ellátás megszervezése (háziorvos, ügyelet, mentő),
 • szükség szerint elsősegély nyújtása,
 • otthonápolással, szakápolással kapcsolatos együttműködés
 • egészségnevelés.

A háziorvos, házi gyermekorvos munkáját ápoló(nő) vagy asszisztens segíti, illetve ahol terhességi- és gyermekellátást is folytatnak, ott védőnő közreműködése is szükséges. Munkájukat a háziorvos irányítja, de szakképzettségüknek megfelelően egyes feladatokat önállóan végeznek.

A háziorvos szükség szerint hatóság vagy egyén kérelmére általános vizsgálatot végez, rendkívüli esetben a mentést szervezi és irányítja a mentőszervezet megérkezéséig, ellátja a halottvizsgálatot és az ehhez kapcsolódó feladatokat.

A háziorvos, házi gyermekorvos külön megállapodás alapján oktatási intézményben (óvoda, általános iskola), szociális vagy egyéb intézményben szükséges orvosi ellátás elvégzését is vállalhatja.

A háziorvos azonban olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyek nem az egészségbiztosítás terhére, hanem csak TÉRÍTÉSI DÍJ ellenében vehetők igénybe. Ilyen például

 • a látlelet készítés,
 • gépjárművezetői alkalmasság igazolása, vagy
 • a lőfegyver tartás alkalmassági igazolása.

A vonatkozó térítési díjakról a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéből tájékozódhat.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás egységes színvonalú ellátása érdekében járásokhoz igazítottan, megyénként, valamint országos szinten kollegiális szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos működik.

Hogyan tilthatom meg a betegéletutam lekérdezését?

A háziorvosa jogosult adatokat lekérni az Ön által igénybevett egészségügyi ellátásokról, annak érdekében, hogy a korábban igénybevett ellátások ismeretében dönthessen a kezelésről. Ennek keretében a háziorvos és a kezelőorvos is megismerheti, hogy mikor, hol és milyen típusú egészségügyi ellátásokat vett igénybe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az így lekérdezett adatok kizárólag a beteg ellátásával kapcsolatban használhatók fel, a háziorvos azt sem továbbítani, sem más részére átadni nem jogosult.

Fontos, hogy tiltakozhat az Önt érintő adatok lekérése ellen, vagy kérheti a korábbi letiltás visszavonását is, amelynek részleteiről a kezelést végző orvosa írásban vagy szóban tájékoztatni fogja Önt.

Ügyeljen arra, hogy a kitöltött nyomtatványt (háziorvosi betekintést letiltó nyilatkozat, háziorvosi betekintést tiltó nyilatkozat feloldása) juttassa el a NEAK részére. Kérjük, adja meg lakóhelyét vagy tartózkodási helyét a NEAK-nak az Önhöz legközelebbi szervezeti egysége elérhetőségének megadásához.

Nyomtatványok:

Jogszabályok: