Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C törvény (továbbiakban: Eszjtv.) 8. § (3) bekezdés szerinti munkaköri csoportba tartozó egészségügyi dolgozók után a munkáltatót a Korm. rendelet 3/A. § (1) alapján az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás illeti meg, melynek havi mértéke 2021. január hónaptól megegyezik a 2021. január 1-jén hatályos 9. melléklet 1. táblájában szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elem (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2021. január 1-jei hatályos rendelkezései alapján az egészségügyi szolgáltatót alapbér és mozgóbér különbözeti támogatás (továbbiakban: béremelési támogatás) illeti meg az alábbi munkaköri csoportok esetén.

A támogatás igénylésének kezdete 2021. január 6.

A támogatás igénylésének a vége 2021. január 20.

Ezt követően az aláírt és bélyegzővel ellátott igénylőlapok feltöltésére a NEAK 3 napot biztosít. Az igényelt támogatási összeget (korrekcióval növelve vagy csökkentve) 2021. február 5-ig a NEAK utalványozza.

A béremelési támogatás igényléséhez szükséges program elérési útvonala az alábbi címen érhető el:

https://berfejlapp.neak.gov.hu

A Korm. rendelet 2. számú mellékletében nevesített egészségügyi szolgáltatókon túl az igénylésben érintett intézmények listája az alábbi címen érhető el (a Korm. rendelet 2021. február 6-i mdosítása szerint).

Járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátó szolgáltatóknál foglalkoztatott egészségügyi dolgozók (és a rájuk irányadó támogatási összegek a Korm. rend. mellékletei alapján):

• orvos, szakorvos, fogorvos, fogszakorvos – 9. melléklet 1. tábla

• nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók – 9. melléklet 1. tábla

gyógyszerész, szakgyógyszerész – 9. melléklet 1. tábla

A szakellátásban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók havi illetménye nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg, azaz az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2021. január hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jétől hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel. Esetükben tehát a támogatási összeg változatlan, azonban a 2021.01.01-től a nem egészségügyi főiskolai végzettségű dolgozók (korábban 3-as. munkaköri csoport) átsorolásra kerülnek a szakdolgozó munkaköri csoportba (2-es munkaköri csoport). Az igénylésnél tehát az importállományban már 2-es munkaköri csoportban kell szerepeltetni a dolgozókat.

Alapellátásban közalkalmazottként foglalkoztatott egészségügyi dolgozók (és a rájuk irányadó támogatási összegek a Korm. rend. mellékletei alapján):

• orvosok, fogorvosok, iskolaorvosok – 9. melléklet 2. tábla

• egészségügyi szakdolgozók – 10. melléklet

• védőnők – 15. melléklet 3. tábla

Az ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, kizárólag - ide nem értve a munkavállalói résztulajdont - a helyi önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában álló alapellátó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott (közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban) egészségügyi dolgozókra.

Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltatót a Korm. rendelet 2/A. § (1)-(2) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás illeti meg, melynek havi mértéke 2021. január hónaptól megegyezik a 2021. január 1-jén hatályos 9. mellékelt 2. táblájában és a 10. mellékletben szereplő támogatási összeggel és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonyban álló védőnő havi illetménye nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg, így az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2021. január hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jétől hatályos 15. melléklet 3. táblájában szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel. (A védőnők esetében a támogatási összegek nem változtak a 2020. november havi összegekhez képest.)

Foglalkoztatotti adatok frissítése az ágazati egészségügyi dolgozók béremeléséhez

FONTOS: Az Igénylés megkezdése előtt a program használatához a felhasználói kézikönyvet szíveskedjenek letölteni és az abban foglaltak szerint megkezdeni az igénylést. Tájékoztatjuk, hogy a program használatához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyvet a program felületén a menüsorban található ? Ikonra kattintva érhetik el.

Az igényléshez szükséges jogviszony állomány aktualizálása lehetséges a rendszerben már korábban betöltött jogviszonyok adatainak a programban történő frissítésével. Amennyiben valamelyik dolgozó jogviszonya megszűnt, e jogviszony törlésére nincs mód, a megszűnés a jogviszony adat „érvényesség vége” kitöltésével lehetséges, illetve a szolgáltató által aktualizált jogviszonyállomány rendszerbe történő importálásával a módosított mintaállományban szereplő szabályok és mezőkódok használatával. A módosított mintaállomány a programban a „Jogviszony” menüpont bal alsó sarkában érhető el.

Amennyiben a jogviszonyokban olyan változás következett be (pl.: fizetési fokozat, besorolási osztály változása, teljes munkaidőről részmunkaidőre történő váltás, stb.), amely megváltoztatja a támogatási összeget, úgy az előző jogviszonyt le kell zárni és új jogviszonyként fel kell venni a dolgozót azzal a nappal, amikor a jogviszonyváltozás megtörtént.

Figyelem! A jogviszony állományban 2021.január 1-től a munkaköri csoportok kódolása megváltozott az alábbiak szerint:

munkaköri csoportok 2021. január

További módosításokat is tartalmaz a mintaállomány, különös tekintettel az 1, 4, 6, 9-es munkaköri csoportok esetében. Ezen munkaköri csoportoknál a fizetési fokozat és besorolási osztály helyett a gyakorlati idő és szakvizsgával rendelkezik=1, vagy szakvizsgával nem rendelkezik=0 választási lehetőséget kell választani. További változás, hogy az „ELLÁTÁS”, a „MUNKAVISZONY” és „ISKOLA” mezők kikerültek az állományból.

Amennyiben az igénylés adatairól szeretnének export állományt lekérdezni, úgy a lekérdezés során felugró táblázatban nem kell dátumot megadni, így automatikusan megkapják az export adatokat.

Azon intézmények, amelyek az adatokat importálással töltik be fontos, hogy a megfelelő kódokat használják, mivel a megfelelő kódok használata nélkül sikertelen lehet az állomány importálása. Minden támogatásra jogosult jogviszony esetében győződjenek meg róla, hogy a dolgozó után a program a megfelelő támogatási összeget számolja (a támogatás összege a mentés gomb megnyomását követően jelenik meg vagy az az export állományból is ellenőrizhető).

A mozgóbér-különbözet támogatás igénylésének menetében nincs változás. Azon intézmény, amelynek nincs támogatásra jogosult dolgozója, az „intézményi adatok” menüpont alatt elérhető „Támogatásról lemond” jelölőnégyzet kitöltésével és a program által előállított nyilatkozat aláírásával és feltöltésével nyilatkozhat a támogatásról történő lemondásról.

Felhívjuk a helyi önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában álló, az alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi, iskolaorvosi, fogorvosi területen működő egészségügyi szolgáltatókat, hogy a 2021. januári igényléstől kezdődően már e rendszerben történik a béremelésre jogosult dolgozók után járó támogatás igénylése.


A védőnői szolgáltatók által foglalkoztatott területi- és iskolavédőnők béremelése

A 2021. január havi béremelési támogatás igénylését minden védőnői szolgáltatónak újra el kell végeznie. A támogatási összeg továbbra is a Korm. rendelet 2020. november 01. napjától hatályos 15. számú melléklete szerinti összeg lesz, tehát amennyiben a védőnő adataiban nincsen változás, illetve további alapellátási dolgozókat az intézménynek nem szükséges rögzítenie (pl. háziorvos, fogorvos, asszisztensek), akkor a kizárólag az igénylőlap generálására szükséges kattintani és az igénylések menüpontban az aláírt igénylőlapot feltölteni.

Abban az esetben viszont, ha a szolgáltató védőnőkön kívül más alapellátási egészségügyi dolgozók után is igényel támogatást, úgy először a jogviszony állományt szükséges kiegészíteni az új dolgozók adataival, valamint a jelenlegi dolgozók adatainak ellenőrzésével, majd ezt követően generálható az igénylőlap. Minden támogatásra jogosult jogviszony esetében győződjenek meg róla, hogy a dolgozó után a program a megfelelő támogatási összeget számolja ((a támogatás összege a mentés gomb megnyomását követően jelenik meg).

A program használatával, valamint az egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban keressék közvetlenül a finanszírozási szerződéseket karbantartó megyei munkatársainkat.

Korábbi béremelési támogatások korrekciója

Az előző havi támogatási összegek korrekciója az adatszolgáltatási folyamattal párhuzamosan, 2021. január 1-11. napjai között biztosított még a 2020. novemberi támogatási szabályok alapján. Amennyiben a jogviszonyokat karbantartották, úgy az automatikus korrekciószámítással is elkészíthetik a 2020. december havi korrekciós adatlapokat.

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, hogy a dolgozók bármely nyilvántartott adatának 2021. FEBRUÁR 1. napját követő változása esetén (pl. dolgozó személyében vagy a jogviszony adatában történt változás) a Korm. rendelet alapján a szolgáltató havonta köteles korrekciós igényt benyújtani. Ennek elmaradása esetén az egy hónapon túli korrekciós igények befogadása nem lehetséges.

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő