Valamennyi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott

szolgáltató orvosának részére

(kivéve háziorvosi szolgáltatók)

Tisztelt Doktornő,

Tisztelt Doktor Úr!

Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 2014. január 1-től hatályos rendelkezései lehetővé teszik, hogy a betegek kezelését végző orvosok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár informatikai rendszeréből lekérdezzék, betegük mikor és milyen jellegű, a társadalombiztosítás által támogatott egészségügyi szolgáltatást vett igénybe. Önök természetesen tisztában vannak azzal, hogy milyen nagy jelentősége van ennek az intézkedésnek, hisz a gyógyító munkát alapjaiban határozza meg a beteg kórelőzményére vonatkozó adatok ismerete.

A fenti jogszabály 2014. január 1-től hatályos 3. § f) pontja és a 11. § (3) bekezdése az alábbiakat írja elő:

„3. § f)kezelést végző orvos: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § b) pontja szerinti kezelőorvos,”

„11. § (3) Az érintett háziorvosa és a kezelését végző orvos a 4. § (1) bekezdése szerinti cél érdekében – ha az érintett ezt írásban nem tiltotta meg – jogosult az érintett által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátás adatairól tudomást szerezni úgy, hogy az adatokat az egészségbiztosítási szerv elektronikus lekérdezés formájában biztosítja számára. A háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosított adatait ismerheti meg. Az érintettet a kezelést végző orvos írásban vagy szóban tájékoztatja a tiltakozás lehetőségéről. Az érintett a tiltakozását az egészségbiztosítási szerv részére személyesen, postai úton vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton juttatja el.”

Az új szabályozás szerint a biztosított által a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátás adatai a kezelést végző orvosok számára külön felhatalmazás nélkül hozzáférhetők kivéve, ha ezt a biztosított kifejezetten megtiltja.

Ennek megfelelően Önöket a biztosítottak felé tájékoztatási kötelezettség terheli arról, hogy Önök az érintett biztosított által igénybevett, közfinanszírozott egészségügyi ellátások adatait megismerhetik Országos Egészségbiztosítási Pénztár informatikai rendszerén keresztül. A biztosítottnak azonban joga van – minden különös indokolás nélkül – ennek a lehetőségét megtiltatni.

Az Önt terhelő kötelező szóbeli és/vagy írásbeli tájékoztatásnak a biztosított számára egyértelműnek és érthetőnek kell lennie. Javasoljuk, hogy a biztosítottat tájékoztassák arról is, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, továbbá az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele és a betegjogok érvényesítése. A folyamat alapvetően a beteg érdekeit szolgálja a gyógyító tevékenység hatékonyságának növelésén keresztül.

Amennyiben a biztosított kifejezetten nem járult hozzá, hogy kezelést végző orvosa az egészségügyi ellátásainak adataihoz hozzáférjen, az adatok a kezelőorvos számára nem elérhetőek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felületén. A biztosított ebbéli szándékáról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes területi hivatalához írásban eljuttatott, e levélhez mellékletként csatolt, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján (www.oep.hu) is elérhető formanyomtatvány kitöltésével nyilatkozhat.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részéről kiépítettük azt az informatikai felületet, amely lehetőséget ad az Önök által használt számítógépes programok fejlesztőinek, hogy a lekérdezési funkciót beépítsék a szoftverekbe (ún. API funkció). A leírtak alapján az Önök által használt számítógépes programok készítői – a rendszergazdák – tudnak tájékoztatást adni arra vonatkozóan, hogy miként lehetséges a lekérdezési folyamatot elvégezni saját rendszerükben.

Bízva abban, hogy az új betegéletút-követő rendszer sikeresen szolgálja a gyógyítási folyamatot, munkájukhoz további sok sikert, jó egészséget kívánunk!

Budapest, 2013. december 30.

Tisztelettel:

Dr. Sélleiné Márki Mária

Országos Egészségbiztosítási Pénztár