Ki és mire nyújthat be kérelmet?

Az egészségügyi szolgáltató fenntartójának lehetősége van az alábbi szakellátási kapacitások befogadását kérelmezni többletkapacitás-befogadási eljárásban:

- finanszírozási szerződésben nem rögzített *-os HBCs, vagy indexált OENO

- CT, MR eszköz bővítése, és egyéb eszköz (pl. PET-CT, DSA, lineáris gyorsító stb.) cseréje, vagy bővítése,

- tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszköz (pl. pacemaker, ICD, Cochleáris implantátum stb.), illetve gyógyszer,

- nagyértékű, még országosan el nem terjedt beavatkozás (pl. terápiás aferezis, csontvelő transzplantáció stb.),

- dialízis kapacitás (heti kezelésszám) mértékét meghaladó kapacitás,

- magasabb krónikus súlyozási szorzóra váltás

- az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által végzett, az újszülött 0-4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatok.

- fekvőbeteg-ellátásban az aktív és krónikus ellátási többlet ágyszám,

- járóbeteg szakellátásban szakorvosi, illetve nem szakorvosi többlet óraszám,

- az egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződése alapján már finanszírozott szakmában létrejövő új ellátási forma,

- az egészségügyi szolgáltatónál már finanszírozott ellátási formában - nem átcsoportosítás útján - létrejövő új szakma,

- finanszírozási szerződés hiányában az egészségügyi szolgáltatónál létrejövő új ellátási forma vagy szakma.

Mit nem lehet kérelmezni a többletkapacitás-befogadási eljárás keretében?

- finanszírozási szerződésben már rögzített *-os HBCs, vagy indexált OENO TVK emelést

- feladatváltozás nélküli TVK emelést,

- a meglévő sürgősségi ellátási formához képest magasabb fix összegű díjazással járó sürgősségi ellátási forma (pl.: I. progresszivitási szintről II. progresszivitási szintre)

- a támogatási rendszerbe nem befogadott eljárást, eszközt, gyógyszert stb.

- a szakmai minimumfeltételek teljesítéséhez szükséges eszközök beszerzését, cseréjét.

Kinek kell a kérelmet benyújtani?

A többletkapacitás befogadására vonatkozó kérelmet az egészségügyi szolgáltató fenntartója - egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója esetén a felsőoktatási intézmény vezetője - nyújthatja be egy nyomtatott és aláírt, valamint egy elektronikus példányban a Többletkapacitás-befogadási Bizottsághoz (továbbiakban: TBB) a következő elérhetőségeken:

- Postacím: 1139 Budapest, Váci út 73/a;

- E-mail cím: tbb@neak.gov.hu

Amennyiben a fenntartó nem azonos az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel, a kérelemhez az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv ellenjegyzése is szükséges.

Mikor lehet kérelmet benyújtani?

A kérelmek benyújtására egész évben folyamatosan van lehetőség.

Mikor ülésezik a TBB?

A TBB minden év áprilisában és szeptemberében ülésezik, amely során megtárgyalja az ülés időpontját megelőző második hónap utolsó napjáig beérkezett hiánytalan kérelmeket.

Igazodva a Kérelmezői igényekhez további üléseket is tarthat.

A TBB soron következő ülésének várható időpontját a NEAK közleményben teszi közzé a www.neak.gov.hu honlapon.

Mit kell a kérelemhez mellékelni?

- az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelem tárgyát képező egészségügyi tevékenységre működési engedéllyel már rendelkezik, vagy ha az a kérelem tárgyát képező tevékenységre még nem terjed ki, akkor az egészségügyi szolgáltatónak a nyilatkozatát arról, hogy a többletkapacitás befogadását követő 15 napon belül benyújtja a működési engedély módosítása iránti kérelmet az egészségügyi államigazgatási szervhez,

- a befogadás szükségességének részletes szakmai indoklását,

- a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a szolgáltatás éves felvállalt mennyiségét, a szükséges teljesítményvolument,*

- az Egészségügyi Szakmai Kollégium valamennyi szakmailag érintett tagozatának a pályázat beadásától számított egy éven belüli véleményét. Tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszköz kérelmezése esetén az indikáció szerint érintett tagozat véleményének csatolása szükséges. Az egynapos ellátásokra vonatkozó pályázat esetén az Egynapos Sebészeti Tagozat, valamint a pályázott szakma(ák) szerint illetékes Szakmai Kollégium(ok) Tagozatának véleménye is mellékelendő.

- NEAK honlapról letölthető és kitöltött adatlapot. Krónikus-, vagy nappali ellátásra vonatkozó pályázat esetén az erre vonatkozó adatlap mellett a krónikus súlyozási szorzó adatlap kitöltése és mellékelése is szükséges.

* Ágy- és óraszám-befogadásra/bővítésre irányuló kérelmek esetén a pénzügyi hatásvizsgálatot javasoljuk a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/A. §. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével elkészíteni, miszerint többletkapacitás-befogadás esetén TVK módosítást igénylő kapacitásváltozás esetén annak módosítása az egy kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlag alapján történik. Amennyiben a szolgáltató az adott szakmában már rendelkezik kapacitással, a TVK módosításánál a változással érintett szakma szerinti TVK egy kapacitásegységre jutó mennyiségét kell figyelembe venni, ha az az országos átlagot meghaladja.

A Kérelmek elbírálása

A kérelmek előkészítése a TBB ülésére

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a TBB munkáját és a szolgáltatói kérelmek sikeres benyújtását elősegítve tartalmi és formai ellenőrzést végez. Szükség esetén a NEAK hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt annak érdekében, hogy a TBB a soron következő ülésén a lehető legtöbb hiánytalan kérelmet meg tudja tárgyalni.

Mi történik a TBB ülést követően?

1. A TBB a befogadásokról javaslatot tesz az Emberi Erőforrások Minisztere (EMMI) részére.

2. A javaslat beérkezését követően az EMMI kikéri a Pénzügy Miniszter (PM) hozzájárulását a befogadásokhoz.

3. A PM hozzájárulása esetén az EMMI dönt a befogadásról és erről tájékoztatja a NEAK-ot.

4. A NEAK az EMMI döntésről a www.neak.gov.hu honlapon közleményt ad ki, majd a jogszabályi feltételek teljesülése esetén megköti a finanszírozási szerződéseket.

Budapest, 2020. május

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Hivatkozott jogszabályok:

- Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet, 1. §, 8. §, 13-15/A § és az 1. számú melléklet: Többletkapacitásnak minősülő eszközök listája

- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 37. § és a 8. számú melléklet: Krónikus ellátások

- Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet:

  • 1. számú melléklet: Tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke

  • 1/A. számú melléklet: Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

  • 2. számú melléklet: A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai

  • 3. számú melléklet: Homogén Betegségcsoportokat (HBCs) tartalmazó listaú

  • 4. számú melléklet: Meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok

  • 8. számú melléklet: Nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások díjtételei

  • 11. számú melléklet: Dializálási eljárások

  • 16. számú melléklet: Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a sürgősségi ellátási formák havi fix összegű díjazása


[1] kivétel az „A”, „B”, „C” minősítésű rehabilitációs ellátások tekintettel arra, hogy azok külön jogszabály szerinti ellenőrzés során kerülnek meghatározásra (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdés)