Tartalom:

Mi minősül gyógyszernek?

Hogyan jut el a gyógyszer a gyártótól a fogyasztóig?

A gyógyszer vásárlásához vagy a tb támogatáshoz szükséges a vény?

Milyen támogatás jár a gyógyszerek árához?

Kitől lehet tájékoztatást kérni a gyógyszerek támogatásával kapcsolatban?

a kezelőorvostól

a gyógyszerésztől

a NEAK honlapjáról

az OGYÉI honlapjáról

Hogyan vehető igénybe a gyógyszerek árához nyújtott tb támogatás?

A vény kötelező tartalmi elemei

o Szakorvosi javaslatra rendelés

o Indikáción túli gyógyszerrendelés

Egy vényen felírható gyógyszermennyiség

Megrendelőlapon rendelés

Mennyi ideig használható fel a vény? Hogyan lehet beváltani?

o Gyógyszer kiadása

o TAJ érvényességének ellenőrzése

A gyógyszerész megismerheti az általam szedett gyógyszereket?

Nyomtatványok

Intézmények

E-egészségügyi rendszer

Jogszabályok

Mi minősül gyógyszernek?

A gyógyszer emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmazható készítmény (anyag vagy azok keveréke), amely az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazható.

Magyarország területén gyógyszert gyártani az OGYÉI által kiadott, e tevékenység végzésére jogosító engedély birtokában lehet, amely az engedélyt akkor adja meg, ha a kérelmező rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják, hogy az általa gyártott gyógyszer minősége a gyártást követően megfelel a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott követelményeknek.

A gyógyszerész a gyógyszertárban magisztrális gyógyszert készít, amely olyan gyógyszerkészítmény, amelyet a Magyar-, illetve Európai Gyógyszerkönyv vagy az ún. Szabványos Vényminta Gyűjtemény rendelkezései alapján, orvosi előírásra vagy a Gyógyszerkönyv szerint saját kezdeményezésére készít és a gyógyszertár által ellátott betegek kezelésére szolgál.

Gyógyszer – a magisztrális gyógyszer kivételével – csak akkor hozható forgalomba, ha forgalomba hozatalát az OGYÉI vagy az Európai Unió Bizottsága engedélyezte. A forgalomba hozatali eljárás lefolytatása előtt kivételesen, különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből ideiglenesen forgalomba lehet hozni a gyógyszert. Különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek akkor áll fenn, ha a Magyarországon érvényes forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer orvosi kezelés során történő alkalmazásával esélye lehet a kezelés sikerességének, és ez a Magyarországon már forgalomban lévő gyógyszertől nem várható, valamint ha az adott indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan aránytalanul nagy mértékben akadályozott, amely a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet.

A gyógyszer ellátás keretében - főszabály szerint - azorvos Magyarországon, illetve az Európai Unióban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereket, valamint magisztrális gyógyszert rendelhet. Gyógyszert rendelni főszabályként csak a forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott alkalmazási előírásban szereplő javallatban lehet.

Különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás keretében vizsgálati készítményt, vagy forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszert az OGYÉI engedélye alapján lehet alkalmazni, amelyről részletes tájékoztató az OGYÉI honlapján található.

Azt a gyógyszert, amely az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes államban nem, de más országban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik, különleges esetben gyógyászati célra akkor lehet alkalmazni, ha a felhasználását különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek indokolja, és alkalmazását az OGYÉI engedélyezte.

A magyarországi forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező készítmények alkalmazhatóságáról, illetve ezek támogatásáról az egyedi támogatásokról szóló tájékoztatóban olvashat.

Azt a gyógyszert, amelyet az EGT-megállapodásban részes államban forgalomba hozatalra engedélyeztek, gyógyászati célra akkor lehet alkalmazni, ha azt az OGYÉI-nek bejelentették.

Hogyan jut el a gyógyszer a gyártótól a fogyasztóig?

A gyógyszer, annak előállítójától a lakossági gyógyszerellátóhoz a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel bíró gazdálkodó szervezet tevékenységével jut el. Magyarország területén forgalmazott gyógyszerek közvetlenül a beteg részére való beszerzéséről és kiszolgáltatásáról a gyógyszertár gondoskodik, amely gyógyszert csak gyógyszer-nagykereskedőtől vásárolhat.

A biztonságos gyógyszerellátás érdekében a gyógyszer nagy- és kiskereskedőket forgalmazási kötelezettség terheli. A gyógyszer-nagykereskedő azon gyógyszereket, amelyek forgalmazására nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezik, köteles folyamatosan forgalmazni, a tb támogatás megállapítása során referencia készítménnyé minősített gyógyszer forgalmazása pedig a gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet folytató forgalmazóknál kötelező.

A teljes körű közvetlen lakossági gyógyszerellátást a közforgalmú gyógyszertár és annak fiókgyógyszertára biztosítja, a fekvőbetegellátást végző intézmények részeként intézeti gyógyszertár működtethető, amely lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végezhet, a háziorvos pedig a gyógyító munkájához szükséges gyógyszerekkel kézigyógyszertárat tarthat.

A tb által nem támogatott egyes gyógyszereket gyógyszertárnak nem minősülő kiskereskedelemi vállalkozás is kiadhat. Gyógyszertáron kívül csak olyan gyógyszer forgalmazható, amely orvosi rendelvény nélkül is kiadható, alkalmazását megelőzően az öndiagnózis egyértelműen felállítható, tévedés valószínűtlen vagy nem jár súlyos egészségügyi következményekkel, és veszélyessége (mellékhatás, kölcsönhatás) még jelentősebb mértékű túladagolás esetén sem nagy. A patikáin kívül forgalmazható készítmények aktuális listája az OGYÉI honlapján elérhető.

Interneten keresztül csak vény nélkül kiadható, közfinanszírozásban nem részesülő készítmények igényelhetők.

A gyógyszer vásárlásához vagy a tb támogatáshoz szükséges a vény?

Gyógyszer vásárlásához nem minden esetben van szükség vényre, de az egészségbiztosító által nyújtott ártámogatás igénybevételére csak vényen rendelt, támogatott gyógyszer esetén van lehetőség. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT) bevezetését követően a vény lehet papíralapú, vagy az EESZT útján kiállított elektronikus vény (a továbbiakban: elektronikus vény).

Elektronikus vényen történő gyógyszerrendelés esetén, az orvos a beteg kérésére, illetve a 14 éven aluliak részére minden esetben felírási igazolást kell készíteni, melyet az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy elektronikus formában adja. A felírási igazolást már nem kötelező az egészségbiztosító formavényére kiállítani, csupán a jogszabályban meghatározott kötelező adattartalom feltüntetése szükséges.

Elektronikus vény esetén a gyógyszer kiváltására a következő módokon van lehetőség a jogszabály alapján:

 1. Felírási igazolás birtokában: a felírási igazolás lehet elektronikus vagy papír alapú is; a gyógyszer kiadása a felírási igazolást bemutató személy számára történik, így a beteg a felírási igazolás átadásával adhat másnak jogosultságot az adott elektronikus receptet kiváltására. Ez esetben az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkódot bemutató személy számára történik a gyógyszer kiadása.
 2. Felírási igazolás nélkül:
 • TAJ alapon, saját részre: az ellátott saját receptjeit kiválthatja csupán személyazonosításra alkalmas okmánya és TAJ-kártyája, vagy eSzemélyi igazolvány használatával,
 • TAJ közlésével: a más páciens TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett;
 • EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a TAJ szám ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket,
 • EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) személyazonosítás mellett, a TAJ szám ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket.

A gyógyszerek egy része szabadon vásárolható, azonban a többség (pl. antibiotikumok, oltóanyagok, fájdalom- és lázcsillapító gyógyszerek egy része) kiadása csak vényhez kötött rendelés alapján lehetséges. Egyes különleges készítmények (pl. pszichotróp anyagok) csak sajátos eljárásban adhatók ki, illetve vannak olyan készítmények, amelyeket szakorvosi/kórházi diagnózist követően lehet kiadni, úgy, hogy csak megfelelő szakvizsgával bíró orvos, vagy szakorvos előzetes javaslata alapján a háziorvos rendelheti. Az egyes készítmények kiadhatóságának szabályait az OGYÉI határozza meg.
Az orvos az egészségügyi tevékenység végzése során betegellátásra felhasznált gyógyszereket megrendelőlapon rendeli.

Milyen támogatás jár a gyógyszerek árához?

Az egészségbiztosító által támogatott gyógyszerek árát a gyógyszer gyártója határozza meg azzal, hogy annak elfogadásáról a társadalombiztosítási támogatásba való befogadási eljárás során a NEAK egy sokrétű, egészségpolitikai és költséghatékonysági szakmai vizsgálatot követően dönt, majd ehhez igazodóan támogatási összeget határoz meg.

A beteg a gyógyszerért ún. térítési díjat fizet, amely a gyógyszer ára és a társadalombiztosítási támogatás közti különbözetnek felel meg. A társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerek minden patikában ugyanannyiba kerülnek, mert a gyógyszertár a gyógyszer kiszolgáltatása során a NEAK által a támogatás megállapítására irányuló eljárásban elfogadott termelői ár alapján számított legmagasabb kiskereskedelmi eladási árnál magasabb árat nem köthet ki, és a NEAK által megállapított támogatási összegtől és térítési díjtól nem térhet el.

Támogatástól függetlenül, a gyógyszerek árát általános forgalmi adó (áfa) terheli. A támogatott gyógyszerek után fizetendő 5 %-os áfá-t a támogatás arányában az egészségbiztosító fizeti meg.

Gyógyszerek árához nyújtott tb támogatás:

Az ártámogatás megállapítható csak kórházi felhasználásra, vagy csak egyes meghatározott betegségek kezelésében történő alkalmazásra, vagy úgy is, hogy valamennyi, a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyben meghatározott indikációban jár az ártámogatás.

 • A támogatás megállapítható valamely fix összegben vagy százalékos mértékben. A százalékos mértéknek megfelelően a gyógyszereket az egészségbiztosítás a bruttó fogyasztói ár 80%, 55% vagy 25%-ában támogatja, ezért a betegeknek a gyógyszertárban a támogatás feletti árat kell csak kifizetniük.
 • Az ún. kiemelt indikációhoz kötött támogatásban részesített gyógyszerek után dobozonként 300,- Ft térítési díjat kell fizetni, így az egyébként 100 %-ban támogatott gyógyszerek kiváltása esetén is önrészt kell vállalnia a betegnek. Ezt a dobozonként fizetendő térítési díjat üzemi balesettel összefüggésben rendelt gyógyszerek esetén nem kell megfizetni.
 • Az ún. egészségügyi rendelkezésre kiadható 90%, 70% vagy 50%-ban, ún. emelt indikációhoz kötött támogatásban részesített készítményeket támogatással csak meghatározott betegségekben írhatja fel a meghatározott intézmény szakorvosa, ill. szakorvos javaslata alapján a háziorvos, továbbá megfelelő szakvizsga birtokában jogosult maga a háziorvos is.
 • A támogatott gyógyszerek egy része kizárólag kórházi, illetve szakambulancián való felhasználásra engedélyezett, amelyet az egészségbiztosítás 100%-ban támogat.
 • Egy sajátos támogatási kör az ún. támogatási érték nélküli kategória, amelybe főként az egészségügyi szolgáltatók számára kiadható készítmények tartoznak.

Lehetőség van továbbá a gyógyszereket a közgyógyellátás, mint szociális juttatás keretében a betegnek megállapított gyógyszerkeret erejéig térítésmentesen igénybe venni.

A gyógyszerek árához nyújtott támogatásról, illetve az alapul szolgáló eljárásról részletes, szakmai jellegű tájékoztató a honlapunk „Rólunk” részében található, amely ide kattintva, az ártámogatás elszámolásáról szóló részletes, szakmai jellegű tájékoztató honlapunk „szakmának” részében található, amely ide kattintva közvetlenül is elérhető.

Egyes, rendkívül magas terápiás költségű gyógyszereket nem az itt részletezett árhoz nyújtott támogatással, hanem egy speciális finanszírozással, az egészségügyi szolgáltatóval való ún. tételes elszámolással támogat a NEAK. Az így támogatott gyógyszerekről, illetve a finanszírozás módjáról az egészségügyi ellátások menüponton belül, a „speciális finanszírozású ellátások” témánál olvasható tájékoztatás.

Kitől lehet tájékoztatást kérni a gyógyszerek támogatásával kapcsolatban?

A vényhez kötött vagy szabadon vásárolható gyógyszerek listája, a gyógyszerek ára, az árhoz nyújtott támogatás mértéke gyakran változik. Mind a lakosság, mind pedig a szakma számára elérhető formában a NEAK és az OGYÉI a gyógyszerek forgalomba hozatalával, orvosi rendelésével, valamint az árukhoz nyújtott társadalombiztosítási támogatással kapcsolatos közleményeiket az internetes honlapjukon közzéteszik.

A betegek megfelelő tájékoztatása érdekében a NEAK által készített, biztosítottaknak szóló - egészségbiztosítási jogviszony keretében igénybe vehető egészségügyi ellátással kapcsolatos – informatív tájékoztatókat, kiadványokat a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók és a gyógyszerek tb támogatással való rendelésére jogosult orvosok a betegforgalom számára nyitva álló helyiségeikben közzéteszik.

Az ezen túlmenő, a tb támogatott gyógyszerek reklámozása, népszerűsítése, a felhasználás ösztönzésére irányuló tevékenység tilos.

A tb támogatott gyógyszerek nem reklámozhatók, és ajándék sem adható a megvásárlásuk esetére.

Tilos a betegnek, fogyasztónak olyan ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány (kupon) akár közvetlenül, akár az orvos, illetve a gyógyszert kiszolgáltató által történő adása, felajánlása, amely egy adott gyógyszer, egy adott forgalombahozó termékei fogyasztására, használatára ösztönöz, vagy azt feltételül szabja. Tilos továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek, tápszerek beteg által fizetendő térítési díjának a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgyűjtésalapú kedvezmény, meghatározott gyógyszertárban történő kiváltásra ösztönzés útján, a beváltott vények számához köthetően bármilyen anyagi előny, vagy természetbeni juttatás nyújtása, vagy más hasonló módon) történő csökkentése, átvállalása, elengedése, vagy ahhoz bármilyen előnyök kötése.

A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek kiszolgáltatása esetén adott bármilyen kedvezmény - az árkedvezmény kivételével - kizárólag a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használható fel.

A kezelőorvostól

Ha az orvos a gyógyszert tb támogatással rendeli, akkor – a beteg számára érthető módon –tájékoztatnia kell a beteget a gyógyszeres kezelés alternatíváiról, a rendelkezésre álló, alacsonyabb árú gyógyszerről, illetve az azonos hatóanyag-tartalmú, illetve azonos fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek várható költségei közötti különbségekről. E tájékoztatás megtörténtét a beteg aláírásával igazolja.

A gyógyszerésztől

A gyógyszertárban – a kézigyógyszertár, valamint a heti 30 órát meg nem haladó nyitva tartású fiókgyógyszertár kivételével – a betegforgalom számára nyitva álló helyiségében (officina), illetve, ha van a gyógyszertárnak, akkor a honlapján köteles tájékoztató rendszert működtetni vagy már működő elektronikus tájékoztató rendszerhez a díjmentes hozzáférést biztosítani az egymással helyettesíthető gyógyszerek árainak összehasonlítására, továbbá a vény nélküli gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos információkról. A tájékoztatónak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a vásárló a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos információkhoz a vásárlásról szóló döntését megelőzően is hozzájuthasson Fogyatékos személyek, illetve segítségre szorulók számára az alkalmazáshoz szükséges információk megszerzéséhez a gyógyszer kiszolgáltatója nyújt segítséget.

A gyógyszerek térítési díjáról való általános közzétételen túl a gyógyszert kiszolgáltató gyógyszerész is köteles tájékoztatni a beteget a gyógyszer kiadása előtt a gyógyszernek az általa fizetendő térítési díjáról, a tb támogatott, azonos hatóanyagú, illetve terápiás hatású alacsonyabb térítési díjú gyógyszerről (áráról, társadalombiztosítási támogatásáról), a térítési díjak közötti különbségekről, továbbá, – ha a vényen az orvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget – akkor a szakmai helyettesíthetőség figyelembevételével dokumentált módon köteles a gyógyszert kiváltó személyt tájékoztatni arról, hogy a gyógyszer más kedvezőbb árú gyógyszerrel helyettesíthető. A gyógyszerész a beteg egyetértése esetén köteles a rendelt gyógyszert a elsősorban a beteg számára legolcsóbb gyógyszerrel helyettesíteni.

A NEAK honlapjáról

A NEAK a támogatott gyógyszerek teljes köréről és támogatásának mértékéről, összegéről közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, honlapján pedig havonta megjelenik a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek teljes köre.

A NEAK weboldalán található – elsősorban lakossági célú - gyógyszerkeresősegítségével megtudható például, hogy egy adott társadalombiztosítási támogatással rendelkező gyógyszer mennyibe kerül, mennyiért lehet hozzá jutni a gyógyszertárban, közgyógyellátás keretében igénybevehető-e, milyen orvossal érdemes felíratni a gyógyszert, létezik-e kedvezőbb térítési díjú, azonos készítmény, helyettesíthető-e, illetve, hogy egy adott nem támogatott gyógyszerrel van-e azonos támogatott gyógyszer.

OGYÉI honlapjáról

A forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek teljes körét, illetve az egyenértékűnek és a terápia során egymással helyettesíthetőnek minősített készítmények listáját az OGYÉI teszi közzé a honlapján.

Hogyan vehető igénybe a gyógyszerek árához nyújtott tb támogatás?

A gyógyszer árához nyújtott támogatás akkor vehető igénybe, ha a gyógyszert a támogatással rendelésre jogosult orvos, a tb támogatással való rendelés szabályai szerint vényen rendeli, és a gyógyszert olyan patikában váltják ki, amely a NEAK-kal a támogatás elszámolására szerződött.

Nem jár tb támogatás az önállóan rendelt gyógyszeranyaghoz.

Gyógyszer rendelésére jogosult orvosok

Gyógyszert minden orvos és fogorvos rendelhet, aki az orvosi diplomához kötött tevékenység folytatására jogosult és gyógyszerrendelésre jogosító bélyegzővel rendelkezik.

Társadalombiztosítási támogatással azok az orvosok jogosultak gyógyszert rendelni, akik erre az egészségbiztosítóval kötött szerződésük – vagy egyéb jogviszonyuk – alapján jogot szereztek.

Az orvos gyógyszert magánrendelésén is rendelhet tb támogatással, ha ezt jelzi a vényen.

A gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytató orvos is rendelhet sürgős szükség esetén, illetve saját maga és hozzátartozója részére papír alapú vényen, a „pro familia” jelzés feltüntetésével.

Tb támogatással történő gyógyszerrendelés szabályai

A gyógyszer társadalombiztosítási támogatással való rendelése során a rendelésre vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, a finanszírozási eljárásrendekben, ennek hiányában az érvényes szakmai protokollokban foglaltaknak, vagy mindezek hiányában a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelveknek, a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közléseknek, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlásoknak megfelelően kell eljárni. Ezt elősegítendő, a rendelés során a hatékony és gazdaságos gyógyszerrendelést elősegítő, minősített számítógépes programot kell használni. E program a rendelést azzal is segíti, hogy a beteg számára legalacsonyabb anyagi terhet jelentő gyógyszerre és a referencia gyógyszerre ajánlatot tesz, illetve a várható költségekről és a kezelés alternatíváiról is információt nyújt.

A gyógyszer az ún. alkalmazási előírásban foglalt javallat szerint rendelhető, kivéve az OGYÉI által egyedileg engedélyezett, vagy a kezelőorvos a indikáció túli gyógyszerrendelési ajánlás alapján az OGYÉI felé bejelentett, ún. indikáción túli gyógyszerrendelést.

Egy vényen csak egyféle gyógyszer rendelhető, és egy vényre csak egyféle gyógyszer adható ki.

Az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy az a beteg szakszerű gyógykezeléséhez szükséges legközelebbi orvosi vizsgálatig elegendő legyen.

A gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára vonatkozóan az orvos a vényen világos, konkrét utasítást köteles adni. Ha az orvos a gyógyszer pontos adagolását a vényen nem egyértelműen tüntette fel, a rendelt gyógyszer nem adható ki.

A betegnek a vizsgálatot végző orvos kérelmére - a „túlgyógyszerezés” kiszűrése érdekében - nyilatkoznia kell, hogy a kezelőorvoson kívül a betegségével összefüggésben 30 napon belül milyen gyógyszert, milyen mennyiségben rendelt számára más orvos.

A gyógyszer-rendelés során az orvos tájékoztatja a beteget a gyógyszeres kezelés alternatíváiról, az azonos „hatású” gyógyszerek beteget terhelő várható költségei közötti különbségekről. A beteg e tájékoztatás megtörténtét az orvosi dokumentációban aláírásával igazolja.

Az orvos köteles a beteggel egyeztetni, ha a gyógyszerésznek megtiltja a gyógyszer helyettesíthetőségét a gyógyszer kiadása során.

Az egészségbiztosító ellenőrzi a gyógyszerrendelési szabályok betartását is, és amennyiben azt állapítja meg, hogy az orvos a hatályos jogszabályoknak, az orvosszakmai előírásoknak nem megfelelően indokolatlanul, jogosulatlanul rendelt társadalombiztosítási támogatással gyógyszer, az egészségbiztosító szankcióként az így az igénybe vett tb támogatási összeget megtérítteti, illetve a tb támogatással való rendelési jogosultságot is felfüggesztheti, vagy akár felmondhatja.

A vény kötelező tartalmi elemei

A szabályosan kitöltött vény alaki kellékei a következők: a rendelő orvos neve, munkahelye (rendelője) címe, telefonszáma, működési engedély száma, beteg neve, lakcíme, születési ideje, a rendelés dátuma; illetve, amennyiben a gyógyszert tb támogatással rendelik, a beteg TAJ-a és betegségének diagnózisát jelző kód (BNO kód), ha közgyógyellátás keretében rendelték, akkor a közgyógyigazolvány száma is.

Szerepelni kell a vényen a gyógyszer pontos megnevezésének, gyógyszerforma feltüntetésének, hatáserősségének – ha több hatáserősségben van forgalomban –, összmennyiségének és adagolásának, alkalmazása módjának és gyakoriságának és a rendelés (támogatás alapjául szolgáló) jogcímének (közgyógyellátás esetén a közgyógy igazolvány számának).

Fontos, hogy olyan vényre, amelyen az orvos a gyógyszer pontos adagolását a vényen nem egyértelműen tüntette fel, a gyógyszer kiadója a rendelt gyógyszert nem adhatja ki!

Papír alapú vény esetében kell továbbá az ún. extra vonalkód, orvosi bélyegző azonosítható lenyomata és az orvos sajátkezű aláírása vagy kézjegye, illetve a gyógyszer átvételének igazolására a beteg vagy a terméket ténylegesen átvevő személy aláírása is.

Elektronikus vény alkalmazása esetén a rendelő orvos adatait az alapnyilvántartási szám megadásával kell rögzíteni. Elektronikus vényen a beteg nemét is fel kell tüntetni, továbbá a TAJ-t vagy személyazonosításra alkalmas okmány számát akkor is rögzíteni szükséges, ha a rendelés nem tb támogatással történt.

Elektronikus vény esetében a gyógyszer kiadója kiadási igazolást készít, és a gyógyszer átvételét a kiadási igazoláson a gyógyszert kiváltó személy aláírásával vagy az aláírást rögzítő eszközzel vagy a jogosult átvevő személyét igazoló azonosítóval elismerteti.

Amennyiben a háziorvos a gyógyszert emelt, kiemelt társadalombiztosítási támogatással csak megfelelő szakorvos javaslata alapján rendelhet, akkor a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát, valamint a szakorvosi javaslat keltét is fel kell tüntetni a vényen.

Nemzetközi egyezmény vagy EU-s állam polgára esetén az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, és a beteg külföldi biztosítási/azonosító számát és születési évét is fel kell tüntetni.

Az ún. indikáción túli gyógyszerrendelés eseténaz indikáción túli gyógyszerrendelés tényét a vényen „off label” megjelöléssel fel kell tüntetni, és a „teljes ár” jogcímet kell bejelölni. Indikáción túli gyógyszerrendelés keretében rendelt gyógyszer árához egyedi támogatás igényelhető külön, ún. egyedi méltányossági eljárás keretében a NEAK-nál. Amennyiben a gyógyszert járóbeteg ellátásban rendelték, úgy az eljárást a NEAK-nál a betegnek kell kezdeményezni.

Amennyiben a felsorolt adatok nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyszert kiadni. A papír alapú vényen a beteg TAJ-át, lakcímét vagy születési idejét a gyógyszerész – a vényt átadó személytől szerzett, hitelt érdemlően bizonyított információi alapján – is pótolhatja, ha az hiányos.

Szakorvosi javaslatra történő rendelés

Egyes gyógyszereket a háziorvos tb támogatással csak jogszabályban meghatározott szakképesítése vagy az adott szakterület szakorvosa (a továbbiakban: szakorvos) javaslata alapján rendelhet. A szakorvos ezt ún. „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” elnevezésű, illetve „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez – több gyógyszer egyidejű felírásához” című űrlapon vagy az EESZT útján elektronikusan adhatja meg a következő adattartalommal:

 • a „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” szöveg,
 • a szakorvosi javaslat kelte, alkalmazhatóságának időtartama,
 • a beteg neve, lakcíme, születési ideje és a TAJ száma,
 • a betegség BNO kódja (betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódja),
 • az orvos neve, orvosi bélyegzőjének száma, munkahelyének (rendelőjének) címe, telefonszáma és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély száma,
 • a felírási jogosultságot meghatározó indikációs pont sorszáma, támogatási kategória (kiemelt, emelt), és emelt támogatási kategória esetén a támogatás százalékos mértéke,
 • a javasolt gyógyszer hatóanyaga, hatáserőssége, beviteli módja, javasolt adagolása,
 • űrlap esetén az orvos saját kezű aláírása és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomata, az EESZT útján történő kiállítása esetén a szakorvos alap- és működési nyilvántartás szerinti alapnyilvántartási száma.

A szakorvosi javaslaton a szakorvos opcionálisan feltüntetheti példaként az általa javasolt hatóanyag egy konkrét márkanevű készítményét, a javaslat alapján a gyógyszert rendelő orvos azonban a javasolt hatóanyagon belül bármely márkanevű készítményt rendelheti betege számára.

A panaszmentes, stabil állapotú betegek esetében a szakorvosi javaslat érvényességi ideje 24 hónap.

A Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a szakorvosi javaslatok érvényessége meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig.

Indikáción túli gyógyszerrendelés

Gyógyszert a forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott alkalmazási előírásban nem szereplő javallatban (a továbbiakban: indikáción túli gyógyszerrendelés) kizárólag azon esetekben lehet rendelni, illetve alkalmazni, ha:

 • az adott gyógyszer indikáción túli alkalmazásával esély van a gyógyszeres kezelés sikerességére, illetve a beteg állapotának javítására vagy stabilizálására, és
 • szakorvos az adott gyógyszer indikáción túli alkalmazását az adott betegre nézve egyedileg az OGYÉI-nél engedélyezte, vagy az adott betegségcsoportra vonatkozóan kiadott, indikáció túli gyógyszerrendelési ajánlás alapján a gyógyszer alkalmazását az OGYÉI részére utólag bejelentette.

Az indikáción túli gyógyszerrendelés e feltételei együttes teljesülése mellett az alábbi esetben lehetséges:

A.)

 • az adott beteg kezelése más forgalomban lévő gyógyszer alkalmazási előírása szerint nem lehetséges, vagy eredménytelen és a jogszabály szerinti bizonyítékok alapján, és
 • az adott gyógyszer Magyarországon vagy más országban forgalomba hozatalra engedéllyel rendelkezik;

B.)

 • az adott indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan aránytalanul nagy mértékben akadályozott, ami a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet;

C.)

 • az indikáción túli gyógyszerrendelés keretében rendelt gyógyszerelőny-kockázat aránya kedvezőbb, mint az adott javallatban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszeré.

Az OGYÉI kérelemre vagy hivatalból, meghatározott hatóanyag vagy készítmény meghatározott javallatban történő indikáción túli rendelésére vonatkozóan - a szakmai kollégium véleményének kikérését követően - betegcsoportra vonatkozó ajánlást (indikáción túli gyógyszerrendelési ajánlás) adhat ki, melyet a honlapján közzétesz.

A gyógyszer indikáción túli alkalmazhatóságát a szakorvos kérelmezi a OGYÉI-től, amelyről részletes tájékoztató az OGYÉI honlapján található.

Az indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezése iránti eljárások igazgatási szolgáltatási díjmentesek.

Indikáción túli gyógyszerrendelés esetén ennek tényét minden esetben jelezni kell a vényen „off label” megjelöléssel, és azt teljes ár jogcímen kell rendelni. Amennyiben azonban a gyógyszer rendelése a forgalomba hozatali engedély alkalmazási előírása alapján az adott esetben ellenjavallt, nem lehet indikáción túli gyógyszerrendelés keretében sem alkalmazni. Amennyiben a gyógyszert indikáción túl rendelik, az nem helyettesíthető és „vagylagosan” („seu”) sem rendelhető.

Egy vényen felírható gyógyszermennyiség

Az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy a beteg szakszerű gyógykezeléséhez szükséges legközelebbi orvosi vizsgálatig elegendő legyen

 • 30 napra elegendő

Főszabály szerint egy vényen, egyszeri kiváltásra legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiség rendelhető. Amennyiben a legkisebb eredeti csomagolás ezt meghaladja, a 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó legkisebb eredeti csomagolási egységnek megfelelő mennyiség rendelhető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyári csomagolásnál kisebb mennyiség kiadására (a gyógyszer eredeti csomagolásának megbontására) csak a vény nélkül is kiadható gyógyszerek esetén van lehetőség, amennyiben ezgyógyszer eltarthatóságát, minőségi jellemzőit nem befolyásolja. A tb támogatással rendelt gyógyszerek esetén a gyógyszer eredeti csomagolásának megbontása nem alkalmazható, de az orvos injekciós készítményből a gyári csomagolástól eltérő mennyiséget is rendelhet.

Meghatározott esetekben azonban lehetőség van arra is, hogy egyszerre hosszabb időszakra vonatkozó gyógyszert rendeljen az orvos.

 • 3 havi időtartamra elegendő

30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszer akkor rendelhető, ha a beteg krónikus betegsége vagy állapota kezelése során a rendelt gyógyszer tartós – előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos – alkalmazása szükséges, a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható, valamint a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt, előre láthatóan nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja.
Ebben az esetben egyszerre maximum 3 havi időtartamra lehet gyógyszert rendelni, vényenként legfeljebb 30 napi mennyiségben (tehát a 3 hónapra elegendő gyógyszer 3 db vényen rendelhető) és a vényen fel kell tüntetni, hogy a beteg meddig van gyógyszerrel ellátva.

Ha a rendelt gyógyszer bruttó fogyasztói ára meghaladja az 50.000,- Ft-ot, a vényen fel kell tüntetni azt a kezdőnapot, amelytől a vény kiváltható, ha a rendelt gyógyszer bruttó fogyasztói ára kevesebb 50.000,- Ft-nál, a vényen azt kell feltüntetni, hogy a beteg meddig van gyógyszerrel ellátva.

 • Egy évre elegendő

Kivételesen, rendkívüli méltánylást érdemlő betegellátási érdekből az 50.000,- Ft bruttó fogyasztói árat meg nem haladó gyógyszer alkalmazásának szükségességéig terjedő időtartamra, de legfeljebb egy évre elegendő gyógyszermennyiség rendelhető egy vényen, ha ez a beteg különleges élethelyzetére tekintettel indokolt, a gyógyszer tartós alkalmazása szükséges, és a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható. A vényen is jelezni kell, hogy a rendelt gyógyszer mennyi időre elegendő, illetve a gyógyszerrendelés indokát a beteg nyilvántartásában ellenőrizhető módon fel kell tüntetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 50.000,- Ft bruttó fogyasztói árat meghaladó készítményekre ez a lehetőség nem alkalmazható.

Megrendelőlapon rendelés

Megrendelőlapot az orvos az egészségügyi tevékenységének végzése során betegellátásra felhasznált gyógyszerek rendeléséhez használhat. Megrendelőlapon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer vagy magisztrális gyógyszerkészítmény rendelhető, azzal, hogy a megrendelőlapon rendelt gyógyszert annak kiállításától számított 30 napon belül lehet kiadni.

A megrendelőlapon fel kell tüntetni a gyógyszereket (egy megrendelőlapon egyszerre többféle gyógyszer is rendelhető), a rendelő orvos nevét, pecsétjének azonosítható lenyomatát, sajátkezű aláírását, azon személyek számát, akik ellátására a gyógyszert rendelték, a gyógyszert felhasználó intézmény, vállalkozás megnevezését, címét, a rendelés dátumát. A megrendelőlapon a rendelt gyógyszer megnevezését, a gyógyszerformát, valamint - amennyiben a készítmény több hatáserősségben van forgalomban - a hatáserősségét és a gyógyszer összmennyiségét is fel kell tüntetni.

Mennyi ideig használható fel a vény? Hogyan lehet beváltani?

A vényen rendelt gyógyszer a rendeléstől számított három hónapig adható ki. Amennyiben a papíralapú vényen szabályosan rendelt gyógyszer valamely okból (pl. készlethiány esetén) nem adható ki, a patikus meghosszabbíthatja a vény érvényességi idejét.

Krónikus beteg kezelése érdekében rendelt, 30 napot meghaladó gyógyszermennyiség egyszerre is kiadható, ha azonban az orvos olyan gyógyszert rendel, melynek bruttó fogyasztói ára az 50 000 Ft értékhatárt meghaladja, az orvosnak a vényen fel kell tüntetni, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely időponttól váltható ki.

Vényíró szoftverrel írt vényen a gyógyszer kiválthatósága időpontjának nyomtatásban történő megjelenítésére sor kerül.

A gyógyszer kiadása

Gyógyszertárból gyógyszert a gyógyszerész, kézi gyógyszertárból orvos szolgáltathat ki. Gyógyszer 14 éven aluli gyermeknek nem szolgáltatható ki, ezért a gyógyszer kiszolgáltatója életkorának hitelt érdemlő igazolására hívhatja fel a gyógyszert kiváltani, vásárolni kívánó személyt. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a gyógyszer kiszolgáltatását meg kell tagadni.

Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer esetében, amennyiben a vény kötelező tartalmi elemei nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyszert kiadni. A papír alapú vényen a beteg lakcímét, TAJ-át és születési idejét a gyógyszerész – a vényt átadó személytől szerzett, hitelt érdemlően bizonyított információi alapján – is kitöltheti, ha az hiányos.

Olyan vényre, amelyen az orvos a gyógyszer pontos adagolását a vényen nem egyértelműen tüntette fel, a gyógyszer kiadója a rendelt gyógyszert nem adhatja ki.

A tb támogatással rendelt gyógyszer kiszolgáltatása előtt a patikában ellenőrzik a vényen szereplő TAJ érvényességét.

A gyógyszerész a beteg egyetértése esetén köteles a rendelt gyógyszert – elsősorban a beteg számára – a legolcsóbb gyógyszerrel helyettesíteni. Ennek érdekében, a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása során a gyógyszerész az NEAK-től lekérdezheti az egy éven belüli, az egészségbiztosító ártámogatásával igénybe vett gyógyszerekkel kapcsolatos adatokat.

A gyógyszer csak a felhasználhatósági időtartamán belül adható ki, úgy, hogy a kiadás napjától számítva az előírt adagolás figyelembevételével a teljes kiadott gyógyszermennyiség felhasználhatósága biztosított legyen a lejárati időn belül.

Amennyiben a gyógyszertár a készletéből az igényelt gyógyszert nem tudja a beteg részére azonnal kiadni, - amennyiben lehetséges - a helyettesítés felajánlását követően , és a beszerzés lehetséges legkorábbi időpontjának megjelölésével köteles a beszerzést felajánlani. Elektronikus vény esetén a gyógyszerbeszerzés időtartamára, de legfeljebb 2 munkanapra a vény „foglalt” státuszba tehető, amely időtartam alatt más gyógyszertár ezt a vényt nem expediálhatja.

A rendelt gyógyszer átvételét az átvevő személy az aláírásával, elektronikus vény esetén a kiadási igazolás aláírásával vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító eszközzel igazolni kell. A bruttó 50.000,- Ft-ot meghaladó fogyasztói árú gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét a papíralapú vényen, elektronikus vény esetén a kiadási igazoláson aláírásával és személyazonosításra alkalmas igazolványának számával igazolja.

Közgyógyellátás keretében gyógyszereket csak olyan gyógyszertár adhat ki, ahol kiépítették és üzemeltetik is a NEAK és a gyógyszertár közti elektronikus adatkapcsolatot a jogosultság ellenőrzése és a közgyógyellátásban járó gyógyszerkeret megállapítása céljából. A gyógyszertárban a közgyógyellátás jogcímen kiszolgálásra jogosító NEAK igazolást ki kell függeszteni. Az ügyeleti idő alatt kiadott termékek mennyiségétől és számától függetlenül esetenként nettó 300,- Ft-ot felszámíthat a gyógyszertár, kivéve természetesen, ha az ügyeleti idő indokolt igénybevételét az orvos a vényen jelzi.

Amennyiben a vény kötelező tartalmi elemei nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyszert kiadni. A beteg lakcímét és születési idejét a gyógyszerész – a vényt átadó személytől szerzett, hitelt érdemlően bizonyított információi alapján – is kitöltheti, ha az hiányos.

A TAJ érvényességének ellenőrzése

A gyógyszer kiadása előtt a TAJ érvényességét ellenőrzik a patikában. Amennyiben az érvényesség ellenőrzésekor a rendszer azt jelzi, hogy a TAJ érvényes, a gyógyszer kiadható társadalombiztosítási támogatással.

Amennyiben a rendszer azt jelzi, hogy a TAJ érvénytelen, az érvénytelenségi októl függően a gyógyszertárnak a következők szerint kell eljárnia:

 • Ha az érvénytelenség okaként a rendszer azt jelzi, hogy a TAJ tulajdonosa elhunyt, vagy a TAJ-t az egészségbiztosító passziválta, akkor a gyógyszer társadalombiztosítási támogatással nem adható ki, mert egészségügyi szolgáltatás a TAJ-t igazoló érvényes okmány alapján vehető igénybe. Amennyiben a rendszer erre vonatkozó jelzése hibás, a beteg vagy a gyógyszertár ezt bejelenti az egészségbiztosítónak, ahol a nyilvántartást a megfelelő módon javítják. A gyógyszer tb támogatással csak akkor adható ki, ha a TAJ érvényességét javította az egészségbiztosító.
 • Amennyiben a rendszer azt jelzi, hogy a TAJ ún. CDV (ellenőrző kód) hibás, akkor a hiba oka a szám elütése lehet, feltehetőleg a felíró orvos vagy a gyógyszerész elírta (A TAJ szám egy kilenc számjegyből álló azonosító, amelyben az első nyolc számjegy egy folyamatosan növekvő egyszerű sorszám, a kilencedik számjegy viszont egy ellenőrző ún. CDV kód, amelyet egy algoritmus mentén képeznek.).
 • Ha a vényen hibásan szerepel a TAJ szám, a gyógyszertárban a TAJ számot igazolni kell és a papír alapú vény használata esetén a javított TAJ-t a vény hátoldalán kell feltüntetni, majd a gyógyszert kiváltó, illetve a gyógyszert kiadó személy is aláírásával igazolja a helyes TAJ számot. Javasoljuk, hogy a TAJ-kártyát akkor is vigye magával, amennyiben tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal (e-kártya) rendelkezik, mert annak TAJ igazolására való felhasználhatósága az egyes intézményeknél rendelkezésére álló technikai feltételektől függ. Amennyiben tehát a beteg a helyes, érvényes TAJ-t igazolja, a vényen hibásan szereplő TAJ-t a gyógyszerész a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány alapján – a papír alapú vény hátoldalán ezt jelezve – javíthatja, majd, ha ezt követően a rendszer érvényesnek jelzi a TAJ-t, a gyógyszer társadalombiztosítási támogatással kiadható. Amennyiben a TAJ kártyán szereplő szám megfelelő rögzítését követően a NEAK nyilvántartása szerint a TAJ továbbra is érvénytelen, a javítás érdekében az egészségbiztosítóhoz kell fordulni.

Az érvénytelen TAJ alapján a gyógyszer társadalombiztosítási támogatással nem adható ki.

A gyógyszerész megismerheti az általam szedett gyógyszereket?

A hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében a gyógyszerész megismerheti a tb támogatással és tb. támogatással nem érintett – egy éven belül – igénybe vett gyógyszer nevét, mennyiségét és a kiváltás idejét. Ezt a lekérdezési lehetőséget a NEAK elektronikus formában biztosítja a patika számára.

A gyógyszerész nem jogosult a mentális és viselkedészavarok kezelésére, valamint a szexuális úton terjedő betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerekre vonatkozó adatok megismerésére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyógyszerész csak akkor kérdezheti le ezeket az adatokat, ha a tb támogatással rendelt vényt a biztosított személyesen váltja ki. A gyógyszerek lekérdezését a beteg külön aláírásával is igazolja, és kérheti, hogy a gyógyszerész adjon tájékoztatást a lekérdezés során nyújtott adatokról. Felhívjuk a figyelmet, hogy az így lekérdezett adatok kizárólag a beteg ellátásával kapcsolatban használhatók fel, a gyógyszerész azt sem továbbítani, sem más részére nem jogosult átadni.

Fontos, hogy a gyógyszerésznél vagy a NEAK-nál is tiltakozhat az Önt érintő adatok lekérése ellen, vagy szükség szerint kérheti a korábbi letiltás visszavonását.

Ügyeljen arra, hogy a tiltakozással kapcsolatos kitöltött nyomtatványt juttassa el a NEAK részére. A NEAK Önhöz legközelebbi kihelyezett területi szervezeti egysége elérhetőségének megtekintése érdekében, kérjük, adja meg lakóhelye vagy tartózkodási helye irányítószámát.

Ha a tiltakozást a gyógyszerésznél tette, azt a gyógyszerész haladéktalanul köteles továbbítani a NEAK részére.

Nyomtatványok (a hatályos nyomtatványok a NEAK nyomtatványtárból elérhetőek)

Intézmények:

E-EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER:

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér információs felület

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér lakossági portálja, ahol azonosítást követően elérhetőek az egészségügyi adatok

TAJ-nyilvántartással összefüggő információk (betegéletút és biztosítási jogviszony lekérdezése, TAJ-szám érvényességének ellenőrzése)

Jogszabályok: