Mentés, betegszállítás

A mentési és betegszállítási tevékenység a betegellátás gyakorlati szintjén élesen elkülönül egymástól.

A mentés az azonnali – sürgős – egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, a mentésre feljogosított szervezet – az Országos Mentőszolgálat és szervezetei – által végzett sürgősségi ellátása, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódó – az egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas – legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítása, valamint a szállítás közben végzett ellátása, mely állampolgárságra vagy egészségbiztosítási jogviszony fennállására való tekintet nélkül Magyarország területén mindenkit megillet.

A betegszállítás a biztosított – beutalás szerinti intézményben végzendő – orvosi vizsgálata vagy gyógykezelése, illetve egészségügyi intézményből tartózkodási helyére történő elbocsátása céljából betegszállító szervezet által végzett – mentőápolói felügyeletet nem igénylő – szállítása.

A fentiek értelmében tehát a mentés az Országos Mentőszolgálat és szervezetei által végzett sürgős ellátás, melyhez szükségszerűen társul a beteg szállítása is, ezzel szemben a betegszállítás egy általában előre tervezett, orvosi és mentőápolói felügyeletet nem biztosító szállítási tevékenység, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződéses kapcsolatban álló betegszállító szervezetek végeznek.

E tájékoztató célja, hogy segítséget adjon az elrendelésre jogosult orvosoknak a szállítások megrendelése során a jogszabályi rendelkezések betartására, és az elrendelés szakmai indokoltságának előzetes körültekintő vizsgálatára.

A megrendelés során szem előtt kell tartani a következő jogszabályi rendelkezéseket.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 17. §-a szerint „(1) A biztosított – beutalás szerinti intézményben végzendő – orvosi vizsgálata vagy gyógykezelése, illetve egészségügyi intézményből tartózkodási helyére történő elbocsátása céljából jogosult betegszállításra,

a) amennyiben egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és a szállításra beutalásra jogosult orvos rendelése alapján kerül sor,

b) a szállítás külön jogszabályban foglalt kúraszerű kezelés céljából történik.”

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 97. §-a szerint „(1) A betegszállítás célja, hogy biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban a - mentőápolói felügyeletet nem igénylő - esetben, ha az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az egészségügyi ellátás elérhetősége akkor nem biztosítható másként, ha a beteg

a) szállításra szorul, de egészségi állapota nem indokolja mentés igénybevételét,

b) csak speciális testhelyzetben szállítható,

c) mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz használatát,

d) fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe,

e) ellátásának eredményességét tömegközlekedési vagy más szokásos közlekedési eszköz hiánya vagy annak igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné.

(3) Betegszállítás külön jogszabályban foglaltak szerint a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő szállításakor is igénybe vehető, ha az ellátást követően

a) a beteg a (2) bekezdés a)-d) pontjai szerinti okok miatt a gyógyintézetet más módon nem tudja elhagyni, vagy

b) a betegnek a fekvőbeteg-gyógyintézetből az otthonába történő eljutása az elbocsátásának naptári napján, illetve más esetben ésszerű időn belül másként nem biztosított.”

A kíséret nélkül, illetve betegkísérővel végzett betegszállítás kizárólag a fent leírt esetekben a mindenkor hatályos betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott módon, a „Betegszállítási utalvány” hiánytalan kitöltésével, aláírással és orvosi pecséttel ellátva rendelhető meg. A Betegszállítási utalványt a szállítást végző betegszállító szolgáltató részére át kell adnia az egészségügyi személyzetnek, a betegnek vagy hozzátartozójának.

A kötelező egészségbiztosítás keretében térítésmentesen igénybe vehető betegszállítást csak a beutalásra jogosult orvos rendelése alapján lehet teljesíteni. A szállítást az elrendelő orvos – vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó – az Országos Mentőszolgálat Betegszállítás Irányításán keresztül telefonon, a 1820-as hívószámon, vagy regisztráció után a https://bsz.mentok.hu internetes felületen tudja megrendelni.

A mentőápolói megfigyelést igénylő betegszállítás mentésnek minősül, ezért annak elrendelése a mindenkor hatályos mentésről szóló 5/2006 (II. 7.) EüM rendeletben meghatározott módon, a „Mentési utalvány” és szükség esetén a „Mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás adatlapja” hiánytalan kitöltésével, aláírással és orvosi pecséttel ellátva rendelhető meg. A Mentési utalványt és a Mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás adatlapját a szállítást végző mentőegység részére kell átadni.

Személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa, életveszély vagy gyanújának fennállása esetén, szülészeti eseményhez kapcsolódóan, heveny tudatzavar (az ittasság miatt bekövetkezett tudatzavar is) esetén bárkijogosult mentést kezdeményezni, mentőt hívni a 104, vagy a 112 telefonszámon.

A Betegszállítási utalvány és a Kúraszerű kezelésre történő betegszállítás kiegészítő utalványa a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. és 4. számú mellékleteként érhető el, valamint letölthető a NEAK honlapján található nyomtatványtárból. (A Betegszállítási utalvány letölthető innen kézi kitöltésre, illetve innen gépi kitöltésre).

A Mentési utalvány és a Mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás adatlapja a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 4. és 5. számú mellékleteként érhető el.

A Betegszállítási utalvány, a Kúraszerű kezelésre történő betegszállítás kiegészítő utalványa, a Mentési utalvány és a Mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás adatlapja jelenleg nem sorszámozott, vonalkóddal nem ellátott nyomtatványok, ezeket a NEAK-tól nem lehet igényelni, kizárólag a fent említett helyeken, illetve egyes felhasználói programokba integráltan érhetők el.

Az egyes betegszállító szolgáltatók a rendelkezésükre álló kapacitásukkal arányos területi ellátási kötelezettséggel (TEK) rendelkeznek. Magyarország minden egyes települése, településrésze, illetve Budapest egyes kerületei egy-egy meghatározott szolgáltatóhoz tartoznak. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII törvény területi ellátási kötelezettségre vonatkozó rendelkezései alapján területi ellátási kötelezettség szempontjából a beteg lakóhelye, vagy tartózkodási helye az irányadó. A beteg lakóhelye (tartózkodási helye) szerint TEK-kel rendelkező betegszállító szolgáltató KÖTELES elvégezni a területéről érkező szállítási feladatokat és visszautasíthatja azokat a területéhez nem tartozó igényeket, melyek elvégzése a területi feladatainak ellátását akadályozná.

A betegszállító szolgáltató a területéhez tartozó betegek szállítása mellett elvállalhatja más betegek szállítását is, ezt azonban kizárólag akkor teheti meg, ha ezzel a többletmunkával nem veszélyezteti a területi ellátási kötelezettségének teljesítését.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egészségbiztosító a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 37 §-a alapján a jogosulatlanul rendelt szállítás díját megtérítteti, ezért javasoljuk, hogy betegszállítás elrendelésekor körültekintően mérlegeljék az indokoltságot és csak akkor rendeljék el a szállításokat, ha az mind orvos-szakmailag, mind jogilag megalapozott.

A gyakran ismételt kérdésekre (GY.I.K.) a válaszok itt találhatóak.

További információk kérhetőek még a NEAK Általános Finanszírozási Főosztályától a
+36 1 350 2001/5118 m. telefonszámon.

Budapest, 2022. szeptember