Az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) a közadatokat igénylők megfelelő tájékoztatása és az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás feltételeinek átláthatósága érdekében – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvényben, valamint az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 20. §-ban foglaltak alapján – az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatokkal összefüggő információkat az alábbiakban teszi közzé.

Tartalom:

Általános elvek
Adatigénylési kérelem előterjesztése, az eljárás megindítása
Az eljárás lefolytatása
Jogorvoslat
A NEAK által megkötött, a közadatok újrahasznosítására irányuló kizárólagos jogot biztosító szerződések listája
Folyamatábra

Kozadat1

Általános elvek

A NEAK a közfeladatok ellátásán és kötelezettségein túl, az általa kezelt illetve feldolgozott, birtokában lévő egészségügyi adatokkal kapcsolatos, személyazonosításra alkalmatlan, statisztikai célú adatokat az igénylő írásbeli kérésére újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsáthatja.

Adatkérési igénnyel bármely természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni cég élhet, amely a közadatok újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátása iránt a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint terjeszt elő kérelmet.

A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása a közadathoz az igénylő részére biztosított olyan hozzáférés, amely lehetővé teszi az igényelt közadat újrahasznosítását az igénylő számára, ideértve különösen a közadat adathordozón vagy elektronikus úton történő egyszeri vagy rendszeres átadását, a közadatot tartalmazó adatbázishoz történő közvetlen hozzáférés biztosítását, továbbá bármely más jogszabályba nem ütköző hozzáférési módot, amelyben a közfeladatot ellátó szerv és az igénylő az újrahasznosítási megállapodásban megállapodik.

A NEAK, mint önálló adatkezelő szerv, a kezelésében lévő adatok tekintetében köteles a személyes adatok védelmének eleget tenni, emellett, mint adatbázis szerkesztő/előállító a birtokában lévő adatbázisok tekintetében teljes körű rendelkezési jogosultsággal bír.

A közfeladatot ellátó szerv nem köteles – kizárólag az adatigény teljesítése érdekében – új, minőségileg más adatot előállítani. Ha egy adat, információ nincs az adatkezelő kezelésében, illetve a kért adatot nem állították elő, akkor az adatkezelő az adatkérést teljesítésére nem kötelezhető. Ha az adatigénylésben megjelölt szempontok szerinti adatgyűjtés nagyobb munkaráfordítást, költséget igényel, mely egyszerű matematikai vagy informatikai műveleteken túlmutat, akkor annak elvégzésére a hatóságnak nincs jogszabályi kötelezettsége, de külön díjazás ellenében, nem közérdekű adatigénylés teljesítéseként, hanem szolgáltatásként elvégezheti. (adatvédelmi biztos: 974/K/2008-3)

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján közadatként újrahasznosítás céljából nem bocsátható rendelkezésre:

  • olyan közadat, amelynek rendelkezésre bocsátása kívül esik az érintett közfeladatot ellátó szerv közfeladatain;
  • olyan, közadatot tartalmazó, szerzői jogi oltalom alá eső mű vagy más, szellemi alkotáshoz fűződő jog által védett tartalom, amelyen harmadik személyeknek szerzői jogi jogosultsága vagy más szellemi alkotáshoz fűződő joga áll fenn;
  • olyan közadat, amelyhez a hozzáférés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vagy más törvény szerint kizárt vagy korlátozott.

Adatigénylési kérelem előterjesztése, az eljárás megindítása

A kérelem előterjesztése:

A közadat újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátását az igénylő írásbeli kérelmével kezdeményezheti, a közadatok újrahasznosítására irányuló adatkérő lap kitöltésével (gép kitöltéssel/ kézi kitöltéssel).

Figyelem! A fenti adatérő lap nem alkalmas magánszemélyek személyes adatainak igénylésére!

Az adatkérő lap benyújtásának módja:

  • postai úton a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő levelezési címére feladva: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, 1139 Budapest, Váci út 73/A. A borítékon kérjük feltüntetni: „közadatok újrahasznosítása”

Az eljárás lefolytatása

Az eljárás lefolytatására a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Minden beérkező adatkérés egyedi adatvédelmi és szakmai vizsgálat alá esik.

A NEAK a kérelmet 5 munkanapon belül megvizsgálja, amely során ellenőrzi, hogy a kérelem rendelkezik-e a kötelező tartalmi elemekkel, a kérelemben megjelölt adatok a NEAK rendelkezésére állnak-e, és újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsáthatóak-e.

Amennyiben a kérelem az előírt tartalmi elemek valamelyikét nem tartalmazza, és a hiány a kérelem teljesíthetőségét akadályozza, a NEAK az Igénylőt – legfeljebb 10 munkanapos határidő megjelölésével és az arra való figyelemfelhívás mellett, hogy a kért adatok hiányában a kérelme nem teljesíthető – a hiányok megjelölése mellett a hiányzó adatok pótlására hívja fel. Amennyiben az Igénylő a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, úgy kell tekinteni, mintha a kérelmet be sem nyújtotta volna.

A NEAK a kérelem hiánytalan kézhezvételét követő 20 munkanapon belül érdemben dönt annak teljes vagy részleges teljesítéséről.

A határidő indokolt esetben, a kérelem terjedelmes, vagy összetett voltára tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további 20 munkanappal meghosszabbítható.

Az beérkező kérelem elbírálását követően, az általános szerződési feltételekben foglaltaknak (továbbiakban: ÁSZF) megfelelően, vagy ha az alkalmazott további feltételek ezt szükségessé teszik igény szerint az általános szerződési feltételektől eltérő újrahasznosítási megállapodás megkötésére vonatkozóan, a NEAK ajánlatot tesz az igénylő felé.

Az ÁSZF elektronikusan szerkeszthető változata az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el: A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az ajánlat tartalmazza az adatkérés előállításához szükséges ráfordítás összegét, valamint az adatkérés elkészítésének határidejére való tájékoztatást.

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak megállapításának alapja az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el: A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak megállapításának alapja

Az adatkérések teljesítése a NEAK szabályzatában meghatározott szakmai előírásoknak megfelelően történik. A részletes megszorító előírásokat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vonatkozású megszorító előírások

Járó-, fekvőbeteg szakellátásra vonatkozó megszorító előírások

Speciális finanszírozású szakellátásra vonatkozó megszorító előírások

Egyéb gyógyító-megelőző ellátásokra vonatkozó megszorító

Külföldi ellátások igénybevételeire vonatkozó megszorító előírások

Jogviszony nyilvántartással kapcsolatos adatokra vonatkozó megszorító előírások

Pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos adatokra vonatkozó megszorító előírások

Az árajánlat elfogadása esetén, a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg kell a térítési díjat megfizetni, ezt követően állítja elő a NEAK az adatkérő által kért formában az adatokat a meghatározott határidőn belül, majd azokat megküldi az adatkérőnek a számlával együtt.

Jogorvoslat

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás az alábbi hivatkozásra történő kattintással érhető el:

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A NEAK által megkötött, a közadatok újrahasznosítására irányuló kizárólagos jogot biztosító szerződések listája

Jelenleg az OEP nem rendelkezik harmadik fél vonatkozásában kizárólagos jogot biztosító szerződéssel.

Folyamatábra

Folyamatábra_v2