Tartalom:

Ügyintézési határidő

Igazgatási szolgáltatási díj

Kérelemre induló eljárások

Hivatalból induló eljárások

A technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánosság

Jogorvoslat

Nyomtatványok

Jogszabályok

Ügyintézési határidő

A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő előzetes befogadása iránti kérelem esetén, tekintettel arra, hogy az eljárás lefolytatása érdekében egyéb szakhatóságok megkeresése indokolt, a hatóság a kérelmet teljes eljárásban bírálja el, így az ügyintézési határidő 60 nap.

Igazgatási szolgáltatási díj:

A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért a kérelmező a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 28/2010. (V. 12.) EüM (továbbiakban: EüM rendelet) rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj összege:

 • Új eszközt nem igénylő új orvosi eljárás befogadására irányuló kérelem esetén 550.000,- Ft.
 • Új eszközt igénylő új orvosi eljárás esetén 750.000,- Ft,
 • Korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazásának befogadására irányuló kérelem esetén 750.000,- Ft.

Az igazgatási szogláltatási díjat a NEAK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni. A befizetett díj a NEAK bevételét képezi.

Kérelemre induló eljárások

Az előzetes befogadás iránti kérelem irányulhat:

• új eszközt nem igénylő új orvosi eljárásra,

• új eszközt igénylő új orvosi eljárásra,

• korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazására.

A kérelem a NEAK Általános Finanszírozási Főosztályának címezve nyújtandó be, az ezzel kapcsolatos kérdésekben a Főosztály munkatársai elektronikus úton is elérhetők (finanszirozas@neak.gov.hu). 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi minimum-feltételeken túlmenő ÚJ ESZKÖZ ALKALMAZÁSÁT NEM IGÉNYLŐ új eljárás előzetes befogadási kérelme esetén benyújtandó:

 • Adatlap eszközt nem igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelméhez” c. nyomtatvány és az ott meghatározott mellékletek
 • harminc napnál nem régebbi cégkivonat másolata / PIR-szám / alapnyilvántartási szám
 • a cégjegyzésre/képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya
 • az eljáró képviselő nevére szóló meghatalmazás
 • igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolás másolata
 • azonossági nyilatkozat a beküldött 2 db pendrive-on szereplő és a papír alapú adatok azonosságáról

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott tárgyi minimum-feltételeken túlmenő ÚJ ESZKÖZ ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ új eljárás előzetes befogadási kérelme esetén benyújtandó:

 • Adatlap eszközt igénylő új eljárás előzetes befogadási kérelméhez” c. nyomtatvány és az ott meghatározott mellékletek,
 • harminc napnál nem régebbi cégkivonat másolata,
 • cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya,
 • az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazás, ha nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el.
 • Ha a kérelmező nem a termék gyártója, másolatban csatolni kell a kérelemhez:
  • az eljáró személy/szerv részére adott írásbeli meghatalmazást,
 • magyar gyártó cég esetében a gyártó cég harminc napnál nem régebbi cégkivonatát.
 • igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolás másolata
 • azonossági nyilatkozat a beküldött 2 db pendrive-on szereplő és a papír alapú adatok azonosságáról
 • azonossági nyilatkozat a befogadási kérelem tárgyát képező új eszköz és a kérelemhez csatolt CE-tanúsítványban szereplő eszköz azonosságáról

Az eljárás során a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szakvéleményt bocsát ki, majd az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatai véleményezik a kérelemben foglaltakat. Az NNGYK a kérelmező által benyújtott költséghatékonysági elemzés és a releváns szakirodalmi adatok segítségével kritikai értékelést készít, és értékeli a kérelmet.

A gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő előzetes befogadása iránti kérelmek esetén a véleményezésre jogosult szervek a NEAK által részükre megküldött kérelmekhez kapcsolódó véleményeiket a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül küldik meg a véleményt kérő NEAK részére.

Az NEAK – a NEAK főigazgatója által működtetett Egészségügyi Technológia Értékelő Bizottság közreműködésével – a beérkezett vélemények alapján – az EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakmai szempontrendszer alapján meghatározott pontozással – értékeli a kérelmet.

A finanszírozásba való befogadásra az a technológia alkalmas, amely a szakmai szempont-pontrendszer alapján adható maximális pontszám 60 százalékát és a szakmai szempontrendszer kategóriáin belül az egyes kategóriánként adható pontszám 40 százalékát elérte.

Ha a NEAK úgy dönt, hogy a technológia a finanszírozásba történő befogadásra alkalmas, a határozata tartalmazza a technológia OENO kódját, továbbá, hogy e technológiát finanszírozás ellenében csak a miniszter által rendeletben meghatározott egészségügyi szolgáltató, vagy bármely, az adott ellátás tekintetében finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató alkalmazhatja.

Hivatalból induló eljárások

A NEAK a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottsággal együttműködve kidolgozza az új finanszírozási technikára vonatkozó részletszabályokat, továbbá folyamatosan felülvizsgálja a társadalombiztosítási finanszírozásba befogadott technológiákat, hogy a befogadott technológia a továbbiakban is alkalmas-e a finanszírozásra.

Ennek keretében a NEAK hivatalból eljárást indít, ha

 • a befogadott technológia eredményességével/hatásosságával, hatékonyságával, valamint költséghatékonyságával kapcsolatban kétség merül fel,
 • a befogadott technológia az E. Alap költségvetését az alkalmazásával elérhető egészségnyereséghez képest aránytalanul nagy mértékben terheli (az E. Alap költségvetését aránytalanul nagy mértékben terhelő technológiának minősül az a befogadott technológia, amely esetében a tárgyévet megelőző év során elszámolt tételek összege meghaladja az összevont szakellátás előirányzat 1%-át), vagy
 • jogszabályváltozás azt indokolja.

A NEAK felülvizsgálatot követően hozott határozata tartalmazza

 • a döntést arról, hogy a befogadott technológia a továbbiakban is alkalmas-e a finanszírozásra,
 • a technológia nevét és
 • OENO kódját.

A NEAK az előzetes befogadási eljárás során hozott döntései alapján javaslatot tesz az egészségbiztosításért felelős miniszternek a finanszírozás módjára és mértékére, a finanszírozás volumenére és az előzetesen befogadott technológia által kiváltott technológiák finanszírozásból való törlésére, a felülvizsgálatot követően pedig a további finanszírozás módjára, mértékére és volumenére vagy a technológia finanszírozásból való törlésére.

A technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánosság

A NEAK a technológia-befogadási eljárásra vonatkozó nyilvánosság biztosítása érdekében - a formai szempontból megfelelő kérelemhez kapcsolódóan - honlapján közzéteszi:

a) az eljárás megindításától számított 15 napon belül az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, amely tartalmazza

aa) az ügy tárgyát és iktatási számát,

ab) a kérelem típusát és rövid leírását,

ac) a kérelmező ügyfél nevét, valamint eszköz esetén annak gyártóját,

ad) az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt,

b) a kérelem elbírálását követő hónap 5. napjáig a kérelmezővel való közlésen túl - tájékoztató jelleggel - az ügyben hozott végleges határozat kivonatát, amely tartalmazza az a) pontban foglaltakon túl a

ba) a kérelem érdemi elbírálására vonatkozó döntést,

bb) a döntéshozatal helyét és idejét,

c) az eljárás során az ügyben kiadott végzések kivonatát.

Jogorvoslat

Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadására irányuló eljárásban, valamint a már befogadott technológiák egészségbiztosítási finanszírozásra való alkalmasságának megállapítására irányuló eljárásban hozott NEAK döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.

A határozattal, illetve az önálló jogorvoslattal támadható végzésekkel szemben jogsérelemre hivatkozással azok közlésétől számított 30 napon belül a felperes lakóhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes törvényszék előtt közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben szabályozott módon a NEAK-hoz kell benyújtani, a keresetlevél benyújtásának módjáról részletes tájékoztató honlapunk elektronikus perképviselet tájékoztatójában olvasható.

A közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000,- Ft, amelyet a feleknek – jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül – őket megillető illetékfeljegyzési jogra figyelemmel előzetesen nem kell megfizetni, az illeték megfizetéséről a bíróság rendelkezik. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására (végrehajtására) nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető.

Nyomtatványok

Jogszabályok