A magyar biztosítottak egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultsága az Európai Gazdasági Térség országaiban való átmeneti tartózkodás alatt a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet alapján

Általános tudnivalók

Az EU szociális biztonságot szabályozó rendelkezései – a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek - értelmében azok a személyek, akik Magyarországon biztosítottak vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, az Európai Gazdasági Térség egy másik tagállamában és Svájcban jogosultak a tartózkodásuk tervezett idejére, és egészségi állapotukra tekintettel orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra. Az orvosilag szükséges ellátások körének meghatározása tagállami hatáskörben történik, amelyről kétség esetén az ellátást nyújtó orvos dönt.

Szükséges ellátásnak minősül pl. a dialízis-kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások is. Ezekben az esetekben javasolt a külföldi szolgáltatóval való előzetes kapcsolatfelvétel.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya:

Az orvosilag szükséges ellátásokra való jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya (a továbbiakban: Kártya) igazolja. Ez alapján a magyar jogosult ugyanolyan feltételekkel részesül az orvosilag szükséges ellátásban, mint az adott tagállam biztosítottai. A Kártyát a kormányhivatal, a kormányablak vagy a NEAK állítja ki, érvényességi ideje alapvetően az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónap, kivéve külszolgálatot teljesítő köztisztviselők esetén, amikor is a külszolgálat várható időtartama, de legfeljebb 48 hónap. A kiállításhoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

  • Személyazonosságot igazoló okmány
  • TAJ számot igazoló okmány
  • Nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok (pl. munkáltatói igazolás, nyugdíjas igazolvány, hallgatói jogviszony-igazolás. stb.)

Fontos tudnivaló, hogy a Kártyával a szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben álló szolgáltatótól lehet az egyenlő elbánás elvének megfelelően igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti.

A Kártyával az összes államban egységesen, közvetlenül lehet az egészségügyi szolgáltatóhoz fordulni, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra tekintettel orvosilag szükséges ellátások igénybe vétele céljából. A magyar jogosult a külföldi ellátást az egyenlő elbánás elvének megfelelően tudja igénybe venni a másik EGT-tagállamban, valamint Svájcban, ami azt is jelenti, ha az adott tagállam biztosítottainak az ellátásért önrészt kell fizetniük, ezt a magyar jogosultak is kötelesek saját maguk viselni.

A tájékoztató füzetben röviden ismertetjük, hogy a magyar biztosítottak, illetve egészségügyi ellátásra jogosultak milyen feltételekkel vehetik igénybe az egészségügyi ellátásokat az Európai Gazdasági Térség egyes tagállamaiban. Információkat találhatnak pl. a nyomtatványok felhasználásával, illetve az önrész mértékével kapcsolatban az egyes tagállamok vonatkozásában. A tájékoztató az egyes tagállamok egészségbiztosítási összekötő szerveinek információi alapján készült.

Fontos kiemelni, hogy Belgiumban, Franciaországban és Luxemburgban és bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség. Az erre vonatkozó szabályokat a Visszatérítés címszó alatt találja.

A Kártya nélkül igénybe vett ellátásokért a beteg a külföldi szolgáltató által megállapított és kiszámlázott összeget köteles saját maga megfizetni. Ez az összeg eltérhet attól az összegtől, amit a külföldi szolgáltató a vele szerződésben álló biztosítótól akkor kapott volna, ha az ellátást az Kártya alapján nyújtja.

Amennyiben a betegnek nem volt Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény érvényesítésének határideje: az ellátás igénybevételétől számított hat hónap.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kiszámlázott, illetve kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Ez alól az Egyesült Királyság jelent kivételt: A brit egészségbiztosítási összekötő szerv tájékoztatása alapján a tartózkodás helye szerinti brit kisegítő teherviselő a brit egészségbiztosítási rendszer sajátosságaiból adódóan nem tud felvilágosítást adni az egészségügyi ellátás költségeiről. Így a 987/2009/EK rendelet 25. cikk (5) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a magyar biztosított az Egyesült Királyságban Kártya nélkül vett igénybe ellátást, a kormányhivatalnak a költségeknek a magyar belföldi költségmérték erejéig történő megtérítésére van lehetősége.

Abban az esetben, ha a magyar biztosított az EGT valamely tagállamában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi biztosítóhoz fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak a címét. A külföldi biztosító E115 jelű nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz. Ha a külföldi biztosító nem állít ki E115 jelű nyomtatványt, akkor a magyar táppénz folyósításának alapja a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás, amit a kifizetőhely, ill. a kormányhivatal köteles elfogadni. A lehető legkorábban célszerű bejelenteni a munkaadónak (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenség kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.

A Kártya és az utasbiztosítás egymáshoz képest kiegészítő jellegű. A Kártya és az utasbiztosítás közötti különbségekről az alábbi táblázatban találhat információkat.

Európai Egészségbiztosítási Kártya

Utasbiztosítás

Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele.

Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.

Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi.

A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (halottszállítást, poggyászbiztosítást, stb.)

A szükséges ellátásokat azok árára tekintet nélkül nyújtani kell a nyomtatvány ellenében.

Az ellátások költségeit csak a szerződési feltételekben meghatározott összeg erejéig vállalja a biztosító.

Az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat.

Az önrészt is fedezi.

Bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosított előlegezi meg.

Minden tagállamban a biztosító fizet.


További részletes információkért kérjük, keresse Tájékoztató az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban igénybe vehető sürgős/szükséges egészségügyi ellátásokról c. kiadványunkat vagy hívja az alábbi telefonszámot: +36/1/350-1618

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a külföldi biztosítási rendszerekre és önrészekre vonatkozó tudnivalók tájékoztató jellegűek, az illetékes külföldi egészségbiztosítási összekötő szerv által megadott információkon alapulnak.