Egészségügyi ellátás igénybevétele

Ezen Egyezmény nem tartalmaz egészségügyi ellátásra való jogosultsággal kapcsolatos rendelkezést, emiatt annak hatályba lépése az egészségügyi szolgáltatások igénybe vétele és nyújtása során az alábbi legfontosabb változásokat vonja maga után:

Elsőként fontos megjegyezni, hogy az orosz állampolgárok részére útlevél bemutatásával egyidejűleg heveny megbetegedés és sürgős szükség esetén 2020. december 1. után nem nyújtható egészségügyi ellátás, azaz az orosz állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt nem jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál térítésmentes ellátásra. Amennyiben az orosz állampolgár magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe, annak összegét a szolgáltató által meghatározott térítési díj megfizetésével egyidejűleg teheti meg.

Az ukrán állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt heveny megbetegedés és sürgős szükségesetén továbbra is térítésmentesen jogosultak az egészségügyi ellátásokra a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál útlevelük felmutatásával egyidejűleg - tekintettel arra, hogy a szociálpolitikai egyezmény Ukrajna vonatkozásában jelenleg is hatályos és alkalmazandó.

A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint történik, azaz az ukrán állampolgárok részére a heveny megbetegedés és sürgős szükségesetén nyújtott ellátásokat továbbra is „3” térítési kategóriában kell jelenteni a magyar közfinanszírozott szolgáltatónak a NEAK felé.

A biztosítási kötelezettségre vonatkozó szabályok

A keresőtevékenységet foglalkoztatottként vagy önálló vállalkozóként folytató biztosítottra - amennyiben jelen Egyezmény másként nem rendelkezik - azon Szerződő Fél jogszabályai alkalmazandóak, amelynek területén az illető személy e tevékenységet végzi.

Biztosítási kötelezettség mindkét államban folytatott tevékenység esetén

Ha a biztosított mindkét Szerződő Fél területén foglalkoztatottként vagy önálló vállalkozóként egyidejűleg végez keresőtevékenységet, biztosítottként annak a Szerződő Félnek a jogszabályai vonatkoznak rá, ahol a lakóhelye van.

Ha a biztosított az egyik Szerződő Fél területén foglalkoztatottként, a másik Szerződő Fél területén önálló vállalkozóként egyidejűleg végez keresőtevékenységet, biztosítottként a foglalkoztatás helye szerinti Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak rá.

Kiküldetés

Magyarországról az Oroszországi Föderációba történő kiküldetés esetén a kiküldött legfeljebb 24 hónapig marad a magyar jogszabályok hatálya alatt, ez azonban amennyiben előre nem látható okok miatt a munkavégzés az eredetileg tervezettnél több időt igényel és időtartama meghaladja a 24 hónapot, legfeljebb 60 hónapig, ezt meghaladóan kivételes esetben a munkavégzés befejezéséig meghosszabbítható.

Fontos kiemelni, hogy a kiküldetés szabályainak alkalmazásához teljesíteni kell mind az Egyezmény, mind a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben (Tbj.) meghatározott feltételeket.

Kivétel megállapítása

Magyarország és az Oroszországi Föderáció erre felhatalmazott hatóságai a munkavállaló a munkáltató vagy az önálló vállalkozó közös kérelmére a biztosítási kötelezettség szabályai alól közös megegyezés alapján kivételeket állapíthatnak meg.

A munkát végző biztosított és a munkáltató az alkalmazott jogszabály rendelkezései alóli felmentésről szóló kérelmet az ideiglenes munkavégzés tervezett időtartamának lejárata előtt, közösen nyújtja be.

Magyarországon a kérelmet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz kell benyújtani.

Diplomáciai és konzuli képviseletek

A diplomáciai és konzuli képviseleteinek tagjaira, továbbá ezek háztartási alkalmazottaira, a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. április 18-án Bécsben aláírt, és a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. április 24-én Bécsben aláírt egyezmények vonatkoznak.

A személy- és teherszállítás során, valamint a kikötőkben szolgálatot teljesítő személyek biztosítása

A nemzetközi vasúti, közúti, légi vagy belföldi vízi személy- vagy teherszállítási tevékenységet végző személyzetre annak a Szerződő Félnek a jogszabályai vonatkoznak, amely Szerződő Fél területére a munkáltató be van jegyezve.

Amennyiben a biztosított a munkáltató azon fióktelepénél vagy kereskedelmi képviseleténél dolgozik, amely a másik Szerződő Fél területén található és nem ott, ahol a munkáltató be van jegyezve, a biztosítottra annak a Szerződő Félnek a jogszabályai vonatkoznak, amely területén az adott fióktelep vagy kereskedelmi képviselet található.

A hajón munkát vállaló személyekre azon Szerződő Fél jogszabályait kell alkalmazni, amelyik Szerződő Fél lobogója alatt az adott hajó hajózik.

Azokra a személyekre, akiket az áruk ki- és berakodására, a hajó javítására vagy őrzésére vettek fel a kikötőben, azon Szerződő Fél jogszabályait kell alkalmazni, amelyik Szerződő Fél területén a kikötő van.

Családtagokra vonatkozó rendelkezések

A biztosítottal együtt élő családtagokra azon Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak, amelyek a biztosítottra jelen Egyezmény 9-11. cikke szerint alkalmazandóak, kivéve, ha a családtagra foglalkoztatottként vagy önálló vállalkozóként a másik Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak.